Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedstawiciel handlowy

Czy ekwiwalenty wypłacane przedstawicielom handlowym za używanie łącz internetowych oraz linii telefonicznych w celach służbowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ...

Czy akcja motywacyjna - premiowanie sprzedaży produktu, organizowana przez Spółkę dla pracowników działu sprzedaży dystrybutora produktów Spółki jest działaniem o charakterze wsparcia sprzedaży i tym samym nie mieści się w zakresie regulacji art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jest kosztem uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych ...

Czy w przypadku, gdy przedstawicielstwa handlowe Strony w Rosji, w Czechach i na Węgrzech nabywają w tych krajach usługi, tj. usługi księgowe, prawne, informatyczne, ubezpieczenia, bankowe, telekomunikacyjne, serwisów informacyjnych świadczone na potrzeby tych przedstawicielstw, usługi te są opodatkowane w krajach, w których znajdują się przedstawicielstwa i tym samym nie dochodzi w tym wypadku do importu tych usług przez Stronę w Polsce

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki akcyjnej z dnia 23.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku, gdy przedstawicielstwa handlowe Strony w Rosji, w Czechach i ...

Czy Spółka jako najemca samochodów osobowych może zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów całość wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych poniesionych na zakup paliwa, czynsz najmu, części zamiennych z tytułu naprawy pojazdów itp., bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.09.2005r. (data wpływu do Urzędu 04.10.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Spółka jako najemca samochodów osobowych może zaliczyć bezp ...

Czy wydatki spółki na bieżącą eksploatację samochodów wydzierżawianych jej przedstawicielom handlowym stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.10.2005 r. bez znaku (wpływ do tut. Urzędu w dniu ...

Czy otrzymana premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27.10.2005 r. (data wpływu do tut. Organu 25.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie po ...

Czy otrzymaną kwotę premii pieniężnej należy traktować jako wartość brutto czy wartość netto?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Podatnika wniosku z dnia 27.10.2005 r. (data wpływu do tut. Organu 25.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakres ...

Czy przekazanie sprzętu (samochodu, kasy fiskalnej, komputera itp.) nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku X z dnia 06.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionego w dniu 27.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. ...

Pytania zawarte we wniosku dotyczą: 1.Możliwości zaliczenia przez przedstawiciela handlowego (przedsiębiorcę) do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem udostępnionych muw ramach umowy współpracy urządzeń, w tym w szczególności: wydatków na paliwo, części zamiennych, naprawy samochodu - zarówno w granicach limitu podlegającego zwrotowi przez spółkę, jak i ponad ten limit. 2. Możliwości rozliczania zwracanych przedstawicielowi (przedsiębiorcy) wydatków związanych z używaniem udostępnionego sprzętu poprzez wskazywanie w fakturach wystawianych przez stacje paliw, sklepy, warsztaty naprawcze, itp.) mieszczących się w granicach limitu, podlegającego zwrotowi - jako nabywcy Spółki XXNatomiast w przypadku wydatków przekraczających uzgodniony limit - zdaniem spółki - właściwym jest wystawianie faktur bezpośrednio na przedstawiciela handlowego, który ma możliwość zaliczenia w/w wydatków, z uwzględnieniem art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, póz. 176 z późn. zmn.) do kosztów uzyskania przychodów.; 3. Uznania, iż w przypadku, gdy ponoszone przez przedstawiciela wydatki (zarówno te zwracane następnie przez spółkę, jak i przekraczające limit i nie podlegające zwrotowi) dokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na zleceniodawcę, tj. Spółkę XX, to - ponoszone przez przedstawiciela wydatki, w części nie podlegającej zwrotowi, nie są podlegającym opodatkowaniu przychodem Spółki XX; 4. Uznania, iż zaliczenie przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów zwróconych przedstawicielowi handlowemu (będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego w celu świadczenia usług na rzecz spółki jest możliwe wyłącznie w przypadku prowadzenia przez Spółkę ewidencji przebiegu pojazdu (art. 16 ust. l pkt. 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, póz. 654 ze zmn., dalej updop), potwierdzoną przez Spółkę na koniec każdego miesiąca art. 16 ust. 5 updop).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XX Sp. z o.o., z marca 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego U ...

Czy wydatki ponoszone na organizację imprez integracyjnych dla przedstawicieli kontrahentów Spółki (np. przedstawicieli handlowych), uczestnictwo w których stanowi formę „nagrody” za podejmowanie działań leżących w interesie Spółki, finansowane ze środków obrotowych Spółki, stanowić winny koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz, że nie dotyczą ich ograniczenia, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 03.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.11.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, że wydatki ponoszone na organiza ...

Generowanie strony w 181 ms