Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: poświadczenie

Czy certyfikat rezydencji powinien zawierać sformułowanie "podmiot jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem" oraz poświadczenie autentyczności podpisu osoby i pieczęci urzędowej organu podatkowego kraju siedziby osoby zagranicznej stwierdzone przez Wydział Konsularny Ambasady R.P. ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 01.03.2005 r. (data wpływu 7.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy certyfikat rezydencji powinien zawierać sformułowanie „podmi ...

Czy istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w przypadku poświadczenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodności kopii dokumentów z ich oryginałami?

STAN FAKTYCZNY: Wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2007 r. (uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2007 r.) Pani Krystyna K., zam. w M. przy ul. A. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Z wniosku wynika następujący stan faktyczny. W dniu 22 stycznia 2007 r. P ...

Czy przesłane załączniki mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem osobiście przez podatnika czy też przez biuro podatkowe, poprzez umieszczenie na załącznikach podpisu podatnika lub podpisu i pieczątki biura podatkowego, któremu zlecono prowa­dzenie dokumentacji księgowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16 maja 2007 r. /wpływ 17.05.2007 r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie ewidencji i iden­tyfikacji podatników stwierdza iż stanowisko przedstawion ...


Czy do spełnienia wymogów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn wystarczające jest przedłożenie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy polskie urzędy skarbowe mają obowiązek potwierdzania „Wniosku o uznanie pracownika za podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego …” na formularzu przedłożonym na podatnika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Należy stwierdzić iż Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest wystarczającym dokumentem poświadczającym potwierdzenie terminu złożenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego w dacie zarejestrowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 23 ms