Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabycie udziałów

Czy dochody uczelni przeznaczone na nabycie, w drodze kupna od osób trzecich, udziałów w dwóch spółkach z o.o. mogą być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego Rzeszowie z dnia 23.05.2005 r. (znak: PUS.I/423/24/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Czy nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 199 ustawy Kodeks spółek handlowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 41, poz.399) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach posta ...

Czy od sprzedanych udziałów spółce z o.o w celu ich umorzenia pobiera się podatek zryczałtowany bez pomniejszania przychodów o koszty nabycia udziałów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 16.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatk ...

dotyczy: możliwości uznania wierzytelności z tytułu sprzedanych wyrobów wraz z odsetkami za zwłokę za wkład niepieniężny oraz opodatkowania odsetek za nieterminowe płatności, które zwiększą wartość udziałów za wkład niepieniężny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pismem z dnia 17 sierpnia 2005 r. (wpływ 18.08.2005 r.), uzupełnionym pismami z dnia 6 i 19.10.2005 r. (wpływ 7.10.2005 r. i 20.10.2005 r.), Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że posiada należności z tytułu sprzedanych w 2002 r ...

Czy od wartości udziałów będących równowartością wniesionego aportu w formie przedsiębiorstwa spółki cywilnej udziałowcy zapłacą podatek dochodowy od osób fizycznych?

Jako kapitał zakładowy do nowo powstałej spółki z o.o. zostanie wniesiona dotychczasowa spółka cywilna (w tym m.in. nieruchomości, ruchomości, materiały i surowce) będąca przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55 1 kodeksu cywilnego. W zamian za aport dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej obejmą udziały w wartości nominalnej (rynkowej) aportu. W art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek związany z opłaceniem pośrednictwa biura maklerskiego w sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za aport przedsiębiorstwa spółki cywilnej?

W dniu 23.09.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wn ...

Podatnik zamierza sprzedać swoje udziały po cenie uwzględniającej wydatki poniesione na objęcie udziałów i wydatki związane z wniesieniem dopłat stosownie do postanowień art. 177-179 KSH oraz dodatkowo uzgodnionej przez strony wielkości. Zdaniem podatnika kosztem uzyskania przychódów, na tej transakcji będzie kwota wydatkowana na nabycie udziałów wraz z wniesionymi dopłatami.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 , art. 239 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz .U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Sp. z o.o. "T" na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 17.08.2005r. Nr 1471/DPD2/423/68/05/AB w sprawie udzielon ...

Czy umorzenie w drodze nabycia przez spółkę bez wynagrodzenia za zgodą wspólników udziałów w spółce z o.o., nabytych za aport maszyn i urządzeń, spowoduje skutki podatkowe dla Spółki Akcyjnej jako udziałowca?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 22.06.2005 r. (wpływ do t ...

Spółka wnosi o wyjaśnienie, czy odsetki od pożyczki lub kredytu zaciągniętego przez nią na nabycie udziałów w spółce mającej siedzibę na terytorium Polski będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty zarówno w okresie przed połączeniem spółek, jak i po ich połączeniu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

dot. potwierdzenia stanowiska podatnika, zgodnie z którym odsetki od kredytu na zakup udziałów są kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia aż do całkowitej spłaty zadłużenia pomimo likwidacji spółki, w której udziały zostały nabyte za środki uzyskane z tego kredytu.

D e c y z j a Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b§ 5 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 4 października 2005 roku wniesionego przez Pełnomocnika Sp. z o. o. „O” na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 26 września 2005 r. znak 1472/ROP1/423-235/233/05/MC w sprawie udzielen ...

Generowanie strony w 3 ms