Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność pożytku publicznego

dotyczy odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn pieniężnych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 1, ust. 1c i ust. 1g ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku C. sp. z o.o. z dnia 20.05.2005r. znak CBP/FK/17/05 (data wpływu do tut. Urzędu 27.05.2005r.), ...

Fundacja jest posiadaczem akcji w spółce akcyjnej. Zdaniem Fundacji z uwagi na prowadzenie działalności pożytku publicznego której dochody są zwolnione z opodatkowania nie powinna płacić także podatku od dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną, ponieważ dywidenda jest wykorzystywana na działalność pożytku publicznego.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z dnia 1sierpnia 2005 r. Nr 1436/1BP/423/Int.32/2005 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez bezrobotnych cyt. "tworzących sobie pracę na zasadach działalności pożytku publicznego".

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 03 listopada 2005r. uzupełnionego pismem z dnia 09 grudnia 2005r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

1. Czy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazana darowizna na klub sportowy stanowi podstawę odliczenia od dochodu gdy została przekazana na cel upowszechnienia kultury fizycznej i sportu ? (klub nie posiada statusu instytucji pożytku publicznego) ? 2. Czy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazana darowizna na ognisko wychowawcze stanowi podstawę odliczenia od dochodu, gdy została przekazana na kościelną działalność charytatywno -opiekuńczą oraz cele kultu religijnego ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż prz ...

Czy podlega odliczeniu od dochodu darowizna przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w sferze pożytku publicznego lub organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego w celu pomocy ofiarom katastrofy budowlanej, która zgodnie z umową ma być przekazana przez obdarowanego na rzecz wskazanych przez darczyńcę osób fizycznych i w określonej formie (polecenie)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 5 maja 2006 r. (data wpływu 8 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Jaki dokument o statusie obdarowanego zawiera zapis pozwalający Spółce zakwalifikować jednostkę obdarowaną jako spełniającą warunek do odliczenia darowizny(organizacja pozarządowa, osoby prawne i jednostki działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie Podat ...

czy opisane darowizny na rzecz Sp. z o. o. „N” mogą być odliczane od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Podatnika darowizny na rzecz "N", dokonywane przez niego za pośrednictwem przelewów bankowych, mogą być odliczane od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o. o. „B”, z dnia 22.11.2006r., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPD2/423/123/06/MBz dnia 13.11.2006r., w sprawie uzn ...

Czy działalność gospodarcza Fundacji, z której pozyskane środki w całości są przekazywane na realizację celów statutowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. DZ. U. z 2005 r.Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza że przedstawione we wn ...

Cxy dochody finansowe z działalności lokacyjnej wolnych środków finansowych w postaci przychodów finansowych z lokat bankowych oraz jednorazowej (okazjonalnej) sprzedaży zakupionych papierów wartościowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. NR 54, poz 654 ze zm)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2007 r., uzupełnionego w dniu 13.07.2007 r. i 14.08.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał stanowisko Wnioskodawcy w ...

Czy darowizna pieniężna na rzecz Klubu Sportowego, będącego stowarzyszeniem, którego celem jest upowszechnianie i popularyzacja sportu, stanowi darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a tym samym podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ora ...

Generowanie strony w 8 ms