Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel wydatku

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2003 r. (data wpływu do Urzędu 12.02.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację balu jako kosztów reprezentacji i reklamy limitowa ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 11.02.2003 r., a uzupełnionym dnia 25.02.2003 r. zapytaniem w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wykonywania zadań finansowanych z zagranicznej pomocy bezzwrotnej informuje, ...

Koszty uzyskania przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w nawiązaniu do pisma znak: PDI-423/8/2003 z dnia 08.04.2003 r.informuje, że stosownie do przepisu art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej Izba Skarbowa w Kielcach uzupełniła odpowiedź udzieloną Spółce przez tut. Urząd w przedmiocie zakwalifikowani ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2003 r. (data wpływu – 11.07.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ...

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, które ponoszę podwyższając swoje kwalifikacje medyczne, jeżeli jestem lekarzem, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym na podstawie kontraktu lekarskiego i w związku z tym zatrudnieniem jestem opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad księgowania wydatków poniesionych na podwyższanie kwalifikacji medycznych w prowad ...

Do jakiego okresu należy zaksięgować dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych notę księgową, dotyczacą uzyskania premii pieniężnej?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Panów wniosku z dnia 22.02.2004r. (data wpływu 23.01.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wspólników dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ...

Firma X w Łodzi jest dostawcą usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2001 „Promocja Zatrudnienia - Rozwój Zasobów Ludzkich". Czy umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi zaangażowanymi w realizację projektu będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na pisemne pytanie z dnia 24.02.2004 r., a uzupełnione 9.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (D. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotyczących zwolnienia z opodatkowania dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy, w związku z art. 14a § 1 ustawy ...

Zasady odliczania od podatku, wydatków poniesionych z tytułu gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami/, w odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2004 r. , dotyczące zasad odliczania od podatku z tytułu wydatków ponoszonych z tytułu gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym, informuje. Przepisy pozwalające na p ...

Czy środki wydatkowane przez Wyższą Szkołę na rzecz organizacji społecznych, nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego, których cele są tożsame z celami Szkoły, podlegają zwolnieniu z art. 17 ust. 1pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.02.2004 r. (wpłynął do tut. Urzędu 23.02.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego pisma, Wyższa Szkoła wydatkuje środk ...

Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup i montaż rolet antywłamaniowych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2003 r. w sprawie odliczenia od podatku w ramach ulgi remontowej wydatku na zakup i montaż zewnętrznych rolet antywłamaniowych, informuje: Podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczon ...

Generowanie strony w 17 ms