Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: brak winy (niewinność)

1. Wniosek o przywrócenie terminu opiera się na założeniu, że decyzja, od której wniesiono odwołanie została skutecznie doręczona i że uchybienie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez winy strony. Doręczenie, które nie jest skuteczne nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia odwołania. W tej sytuacji organ podatkowy musi z urzędu dokonać ponownego doręczenia decyzji stronie. We wniesionej w niniejszej sprawie skardze kasacyjnej brak jest zarzutu, iż osoba, która odebrała decyzję kierowaną do Spółki (Małgorzata R) nie była upoważniona do odbioru korespondencji. Skarga ta nie zawiera także zarzutu naruszenia art. 151 Ordynacji podatkowej. 2. Art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej - dla jego prawidłowego zastosowania - wymaga "uprawdopodobnienia", a nie "wykazania" braku winy strony w jego uchybieniu. W odniesieniu do osoby prawnej, uznanie braku winy do wniesienia środka odwoławczego w ustawowym terminie, wymaga uprawdopodobnienia braku winy osoby legitymowanej do podejmowania czynności prawnej w jej imieniu. "Brak winy" należy w każdym przypadku pojmować w sposób obiektywny. Wynika stąd, że w razie gdy ustalone przez sąd okoliczności uchybienia świadczą o zachowaniu się strony, noszącym znamiona winy - w jakiejkolwiek jej postaci, a zatem także winy polegającej na niedbalstwie, nie można dokonać przywrócenia uchybionego terminu. Pojmowany obiektywnie miernik "braku winy" w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej musi uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę M Spółka z o.o. w Szczecinie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 lipca 2003 r. (Nr PP.1-4400/18/03/ZMO) o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z dnia 26 lutego 2003 r. (Nr UKS - 11/1/32/2002/0561/K2), określającej Sp ...

Generowanie strony w 102 ms