Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychód z działalności gospodarczej

Czy sprzedaż w 2004 r. samochodów zakupionych w 2003 r. nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych ze względu na przewidziany okres użytkowania krótszy niż 1 rok, których wartość początkowa przekroczyła 3.500 zł, używanych w prowadzonej działalności gospodarczej będzie przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W złożonym wniosku o interpretację przepisów podatkowych wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: W 2003 r. podatnik zakupił na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody, których nie wprowadził do ewidencji środków trwałych z uwagi na przewidziany okres użytkowania krótszy niż 1 rok. Sprzedaż tych samochodów, których wartość początkowa przekroczyła 3.500 zł nastąpiła w 2 ...

Czy po uchyleniu zaskarżonej decyzji Izby Skarbowej w Bydgoszczy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w przedmiocie podatku od towarów i usług – kwota podatku przysługująca do zwrotu będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej o czym mówi art. 14 ust. 2 pkt. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa w podatku dochodowym od osób fizycznych - uznaje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 01.06.2005r. - co do zalicze ...

czy wystawienie i wysłanie do kontrahenta (na podstawie umowy) noty obciążeniowej dotyczącej kar umownych za nienależyte wykonanie robót jest podstawą do wykazania w deklaracji CIT – 2 przychodu, na podstawie art. 12 ust. 3 updop.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem spółki z dnia 07.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w dn. 09.06.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugie ...

Czy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego o ...

Czy po stwierdzeniu, iż składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłaconych wynagrodzeń zostały nienależnie odprowadzone, należy je przypisać do pozostałych przychodów w kol. 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Wnioskodawca w grudniu 2004 roku zatrudnił pracownika, który po miesiącu rozchorował się. Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarzuciła wnioskodawcy fikcyjność zawartej umowy o pracę, a w maju 2005 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze decyzji stwierdził nieważność zawartej umowy o pracę. W związku z tym wątpliwości wnioskodawcy budzi fakt zaliczenia wypłaconych wynagrodzeń oraz odpr ...

Czy odszkodowanie za utracone korzyści wypłacone przez ubezpieczyciela z polisy OC sprawcy wypadku jest przychodem z działalności gospodarczej podlegającym wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, czy też jest zwolnione z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na wniosek Pani … z dnia 3 czerwca 2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 6 czerwca 2005r.), uzupełniony dnia 21 czerwca 2005r., 28 czerwca 2005r., oraz dnia 12 sierpnia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji o z ...

Czy Klub wypłacając świadczenie pieniężne dla zawodnika grającego na rzecz Klubu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej:-występuje jako płatnik i traktuje wypłatę jako przychody określone w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których musi odprowadzać zaliczkę na podatek,- czy też wypłaca całą kwotę przewidzianą w umowie, natomiast zawodnik sam odprowadza zaliczki na podatek i rozlicza się z działalności gospodarczej? Zdaniem wnioskodawcy powyższe świadczenia stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W dniu 07.09.2005r. Klub XXX, zwrócił się z zapytaniem w następującej sprawie, czy Klub wypłacając świadczenie pieniężne dla zawodnika grającego na rzecz Klubu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej : - występuje jako płatnik i traktuje wypłatę jako przychody określone w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , od których musi odprowadzać zaliczkę na poda ...

Czy otrzymana zaliczka rodzi obowiązek wystawienia rachunku oraz czy wystawiony rachunek byłby w tym momencie dokumentem stwierdzającym powstanie obowiązku podatkowego?

Ze skierowanego do tut. Organu zapytania wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie będąc podatnikiem podatku VAT. W wyniku ustnej umowy - zlecenia podatnik podjął się wykonania usługi, która jednak z uwagi na nie udostępnienie obiektu nie została zakończona. Wcześniej otrzymał od zleceniodawcy zaliczkę, jednakże wykonane prace przewy ...

dot. zaliczenia operacji prowadzonych na kontraktach terminowych do przychodów z działalności gospodarczej

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 05 sierpnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 20 lipca 2005 r. nr 1418/ZD/F/RI/415/32/05/PM w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, D ...

Podatnik pyta, czy z uwagi na poszerzenie działalności gospodarczej o działalność handlową może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tej działalności, jeżeli nie osiągnął w 2003r. przychodu w wysokości 10.000 euro.

Dnia 27 lipca 2005r. podatnik złożył w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z treści wniosku wynika, że podatnik od 03.01.1994r. w ramach działalności gospodarczej prowadzi Kancelarię Adwokacką i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Powyższe czynności wykonuje na zlecenie osób fizy ...

Generowanie strony w 91 ms