Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zestawienia rozliczeniowe

Czy właściwym jest pominięcie na fakturze (oraz nie ujęcie w podstawie opodatkowania), wystawionej z tytułu wykonania czynności około-legalizacyjnych, zasadniczych kosztów legalizacji (urzędowej opłaty)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 08 lutego 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia p ...

Czy podmiot dokonujący sprzedaży wyrobów wymienionych w poz. 2 załącznika nr 1 lub wpoz. 1 pkt 3 lit. B i lit. C załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia podatku akcyzowego zobowiązany jest doprzekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego miesięcznego zestawieniaoświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2005 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, jeżeli niejest importerem ani nie dokonuje nabycia wewnątrzewspólnotowego ww. wyrobów?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. póz. 60 z późn. zm.); po rozpoznaniu wniosku podatnika z dnia 25.10.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego l w Łodzi postanawia uznać, że stanowisko przedstawione ...

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki wynikające ze zbiorczego miesięcznego zestawienia delegacji odbytych przez konkretnego pracownika, przedstawionego przez niego pod koniec miesiąca?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. - o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.09.2006 r. w sprawie udzielenia ...

Czy przedstawione przez kontrahenta Spółki zestawienie poleceń przelewów zawierające numery faktur korygujących i kwoty potrąceń może zostać uznane za potwierdzenie przez kontrahenta odbioru faktury korygującej i tym samym może stanowić podstawę do obniżenia przez Spółkę kwoty podatku należnego z tytułu wystawionych na rzecz tego kontrahenta faktur korygujących?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawione ...

Czy wydatki na przejazdy pracowników Spółki taksówkami jak i wydatki za parkowanie samochodu służbowego podczas delegacji udokumentowane paragonami fiskalnymi stanowiące element rozliczenia podróży służbowej poprzez zbiorczy dokument księgowy, jakim jest rozliczenie delegacji stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy wydatki na przejazdy pracowników Spółki taksówkami udokumentowane paragonami z kasy fiskalnej stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy wydatki na przejazdy pracowników Spółki taksówkami oraz wydatki na zakup gazet w punktach sprzedaży prasy typu RUCH udokumentowane paragonami z kasy fiskalnej stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Przedmiotowe zestawienie otrzymane przez Wnioskodawcę nie stanowi podstawy do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawę taką stanowi zaistnienie przesłanek materialnoprawnych określonych w tym przepisie. Opisane zestawienie stanowić może co najwyżej dowód potwierdzający prawidłowość postępowania podatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej leków w aptece. Przy sprzedaży niektórych leków z cenami urzędowymi i umownymi apteka udziela kupującym bonifikaty. Udzielone bonifikaty stanowią instrument ekonomiczny firmy, którego celem jest zwiększenie przychodów. Kwoty bonifikaty są jedynie widoczne w kwotach brutto w miesięcznym zestawieniu. W związku z tym Wnioskodawca pyta czy na podstawie tych zestawień może wyliczyć od kwoty brutto wartość netto i pomniejszyć o bonifikaty obrót wykazany na raportach fiskalnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy należy pomniejszyć przychód o udzielone bonifikaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 31 ms