Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wadium

Czy utracone wadium może być zaliczone przez moją firmę jako koszt uzyskania przychodu lub jako pozostałe koszty operacyjne (ustawa o rachunkowości art. 3 ust. 1 pkt 32) i w jaki sposób powinno być udokumentowane?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), postanawia uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dni ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Syndyka na wpłatę zaliczki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.86 ust.1 i ust.2 pkt 1 lit.a), art.86 ust.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.06.2005r (wpłynęło 28.06.2005r) w sprawie udzielenia interpre ...

Podatnik ma wątpliwości, czy w tej sytuacji ma do czynienia z usługą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym na tę kwotę powinna być wystawiana faktura VAT dla przyszłego najemcy lokalu.

Zgodnie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji w ...

Czy na wpłacone przez nabywcę wadium w ciągu 7 dni od jego wpłaty powinna zostać wystawiona faktura VAT czy dopiero po wpłaceniu całej kwoty?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia ... Podatnika ..., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie terminu wystawienia faktury VAT w przypadku wpłaty wadium przed wydaniem nieruchomości stwierdzam, że ...

Czy Spółka kwotę utraconego wadium może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy pomimo wygrania przetargu nie doszło do zawarcia umowy z przyszłym kontrahentem ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 30.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przed ...

Czy wadium, które zostało zatrzymane przez zamawiającego wskutek odmowy zawarcia umowy na wykonanie inwestycji przez wybranego kontrahenta, tj. Spółkę, jest dla niego kosztem uzyskania przychodu?

Wnioskiem z 29 listopada 2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Zamawiający - jednostka budżetowa działająca na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych - zorganizował przetarg, którego przedmiotem było powie ...

Pytanie Podatnika dotyczy kwestii opodatkowania wadium oraz zaliczek otrzymanych w związku z przeprowadzanymi przetargami i rokowaniami na zbycie nieruchomości.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan ...

Czy Spółka kwotę utraconego wadium może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdy pomimo wygrania przetargu, w konsekwencji zrezygnowała z podjęcia dalszych kroków zmierzających do zawarcia umowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Sp ...

Czy kwotę utraconego wadium Spółka moze zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdy pomimo wygrania przez nią przetargu nie doszło do zawarcia umowy z zamawiającym, a podpisanie umowy przyniosłoby Spółce znacznie większe straty?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, pr ...

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od wpłaty wadium na poczet zakupu nieruchomości w przypadku wygrania przetargu przez daną osobę?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Strona - zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) - organizuje przetargi na zakup nieruchomości. Osoby, które chcą stanąć do przetargu zgodnie z art. 40 – 41 cyt. ustawy wpłacają wadium. Po wygranym przetargu wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, przekształca się w zalic ...

Generowanie strony w 78 ms