Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce zamieszkania

Koszty uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 24.02.2003 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 22 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

Jaki organ podatkowy właściwy jest w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, jeżeli Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w kilku miejscach ?

Pismem z dnia 15.11.2003r. (doręczonym do tut. organu za pośrednictwem poczty w dniu 17.12.2003r.) Podatnik w trybie przepisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wystąpił z zapytaniem, w zakresie ustalenia organu podatkowego właściwego dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług. Zagadnienie właściwości organu podatkowego w zakresie ...

W 2003 r. nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów, natomiast uzyskałem dochody za granicą (we Francji). Na stałe przebywam za granicą , gdyż tam mam adres zamieszkania , a w Polsce przebywam tylko na urlopach wypoczynkowych. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi, czy za 2003 r. z dochodów uzyskanych za granicą muszę rozliczyć się w Polsce ?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 08 stycznia 2003 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym, wg stanu prawnego na 31 grudnia 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, że zgod ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania artystów z Rosji oraz Stanów Zjednoczonych, wykonujących pracę na terenie Polski oraz za granicą?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 stycznia 2004r, tutejszy organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 umowy z dnia 08 października 1974 r. między Polską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 1986 r. Nr 31, poz. 178, 179 ze zm.) dochód uzyskany przez osobę fizyczną m ...

Czy pojęcie "miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu na terytorium RP" powyżej 183 dni w danym roku podatkowym, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r. w brzmieniu sprzed zmiany, która weszła w życie 01.01.2003 r. obejmuje również pobyt nielegalny?

Zapłata podatku dochodowego w Polsce jest uzależniona od istnienia obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4 Ordynacji podatkowej pod pojęciem obowiązku podatkowego należy rozumieć nieskonkretyzowaną powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie. Dopiero z obowiązku podatkowego wynika zobowiązanie podatkowe, tj. konkretn ...

Czy spółka postąpiła prawidłowo uznając, iż jej udziałowcy posiadają status rezydentów i nie złożyła zawiadomienia o zmianie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuję, że zawarte w ww. piśmie stano ...

Gdzie podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane w Libanie?

Stosownie do postanowień art. 3 i 4a ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 ze zm. ). Zgodnie z art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy – podstawową zasadą jest, iż osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytoriu Rzeczpospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ź ...

dotyczy stosowania podwyższonych kosztów uzyskania z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2004 roku (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje: Z treści pisma skierowanego do organu podatkowego wynika, ż ...

Opodatkowanie osoby fizycznej nie mającej miejsca zamieszkania w Polsce, udzielającej pożyczki firmie działającej na terytorium Rzeczpospolitej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2003 r. brak numeru, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania osoby fizycznej nie mającej w Polsce miejsca zamieszkania, która udzieliła pożyczki dla spółki A., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. ...

Czy obywatel Niemiec może opodatkować się w Polsce łącznie z małżonką za rok podatkowy 2003 ?

Zgodnie z artykułem 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku - łączne opodatkowanie małżonków jest możliwe, jeżeli zostały spełnione jednocześnie następujące warunki : - małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu , o którym mowa w artykule 3 ust. 1, - istnieje między ...

Generowanie strony w 17 ms