Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pobyt stały

Rozliczanie w Polsce dochodów osiąganych w Holandii

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 26.04.2005 r. (data wpływu 04 maja 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie p ...


Czy Oddział prawidłowo uznaje, że koszty wynikające z wyżej opisanej Umowy oraz pozostałe koszty ściśle związane z realizacją jej przedmiotu (tj. koszty notarialne, koszty tłumaczeń przysięgłych i inne koszty urzędowe) mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Czy dochód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszklanego w sytuacji zameldowania w nim na pobyt stały przez okres krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia nabycia nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm), po rozpoznaniu wniosku Pana X o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 13.04.2007r., uzupełnionego w dniu 05.06.2007r.- Naczelnik Urzędu Skar ...

Czy, aby zostać zwolnionym z podatku, należy być zameldowanym wraz z małżonkiem na pobyt stały przez 12 miesięcy od daty sprzedaży, czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b, art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. ...

Czy przysługuje prawo do „ulgi meldunkowej” w przypadku, gdy przychód uzyskany jest ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, w którym wnioskodawca jest zameldowany na okres przekraczający 12 miesięcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Zwolnienie przedmiotowe tj. zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu planowanego uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu po 31.12.2006 r., w którym Wnioskodawczyni jest zameldowana na pobyt stały od 1978 roku?

W odpowiedzi na Pani wezwanie z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 20 lutego 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 31 stycznia 2008 r. znak ILPB2/415-278/07-2/ES, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz ...

Od jakiej daty należy liczyć 12 miesięczny okres zameldowania w zbywanym mieszkaniu, aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabył będący przedmiotem sprzedaży lokal mieszkalny w 2004 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Jak należy rozumieć wyrażenie „na pobyt stały”, które zostało zastosowane w art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy należy je rozumieć jako miejsce stałego zameldowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 27 ms