Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spór

Czy nabywca usługi, której treścią jest korzystanie z lokalu na podstawie umowy najmu, może wystawić notę korygujacą fakturę otrzymana od dostawcy tej usługi, poprzez skorygowanie nota korygującą nazwy usługi w sytuacji zaistnienia konfliktu pomiedzy dostawcą, a odbiorcą co do nazwy usługi oraz gdy kwota figurująca na faktórze odbiega od wynikającej z umowy najmu ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 20-06-2005 r. (data wpływu 23-06-2005 r.), dotyczące możliwości wystawienia not korygujących dotyczących nazwy usługi, w sytuacji zaistnienia konfliktu pomiędzy ...

Czy wnioskodawcy jako podatnikowi podatku dochodowego przysługuje prawo korekty przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przychód należny ze sprzedaży usług budowlanych z powodu sporu między stronami został zasądzony prawomocnym wyrokiem sądu w wartości niższej, niż pierwotnie zarachowany przychód wynikający z wystawionych faktur?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 14 b §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami ) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana , złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 12.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii ...

Czy kwota wypłacona przez podatnika, tytułem ugody rozwiązujacej wieloletni spór, stanowi koszt uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy na podstawie zapisu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, Podatnik może odpisać przedmiotową należność jako nieściągalną i zakwalifikować jej wartość w koszty podatkowe, w części stanowiącej uprzednio przychód podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Stanowisko Strony, iż przy rozliczeniu należnego wynagrodzenia od Inwestora będzie miała zastosowanie stawka w wysokości 7% należało uznać za nieprawidłowe, bowiem tak jak wyżej wskazano obowiązek podatkowy powstał już w 2002 r. również Strona wystawiła faktury VAT dokumentujące wykonane roboty budowlane z zastosowaniem odpowiedniej stawki podatkowej. Zatem późniejsza wypłata kwoty należnej przez Inwestora nie rodzi kolejnego obowiązku podatkowego, a co za tym idzie konieczności jego rozliczenia przy zastosowaniu stawki podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

1. Czy Spółka ma prawo do zaliczenia kosztów sądowych i procesowych do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich poniesienia? 2. Czy Spółka ma prawo do zaliczenia kosztów sądowych i procesowych do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich poniesienia, zwracanych na rzecz strony przeciwnej w wyniku przegranego sporu sądowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fina ...

Możliwość zaliczenia przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w związku z wypadkiem pracownika przy pracy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy otrzymana przez Podatnika kwota odszkodowania korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa”)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty sądowe obejmujące koszty wpisu sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty publikacji wyroku stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Dotyczy możliwości zaliczenia przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w związku z wypadkiem pracownika przy pracy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 66 ms