Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pracownia plastyczna

Pytający zwrócił się o wyjaśnienie, czy spółdzielnia mieszkaniowa zasadnie obciąża opłaty za pracownię artystyczną podatkiem od towarów i usług stawką 22%. Zdaniem pytającego na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pracownia twórcy jest lokalem mieszkalnym i jest zwolniona od podatku VAT.

Stan faktyczny w sprawie: Zapytujący dysponuje pracownią artystyczną stanowiącą lokatorską własność spółdzielczą. Ocena prawna stanu faktycznego: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), od podatku od towarów i usług zwolniono czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych ...

Czy sprzedaż w 2005 r. lokalu, w stosunku do którego wniesiono pełen wkład budowlany w 1988 roku, będzie podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.03.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z dnia 01.02.2006 r. Nr 1438/DF2/415-190/0506/ES w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrek ...

Jak opodatkować podatkiem VAT opłaty za pracownie plastyczne udostępniane zarówno na zasadzie najmu, jak i na podstawie praw spółdzielczych do lokalu?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 24.04.2006 r. nr PP1-443/16/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ...

Czy ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaadoptowanego na pracownię plastyczną podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które zostało zaadoptowane na pracownię plastyczną s ...

Zwolnienie od podatku dochodowego dochodów Spółdzielni uzyskiwanych z mieszkań użytkowanych jako pracownie plastyczne - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego dochodów Spółdzielni uzyskiwanych z mieszkań użytkowanych ja ...

Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. kwoty otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy wszystkie wydatki, w tym koszty noclegów i wyżywienia, które spółka ponosi na organizację spotkań szkoleniowo integracyjnych, których uczestnikami są pracownicy oraz osoby współpracujące ze spółką, a które odbywają się podczas otwartych imprez sportowo rekreacyjnych mogą być przez spółkę w całości ujęte w kosztach uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fina ...

Czy wartość świadczenia ponoszonego przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, w tym wynagrodzeń wypłacanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z całości lub części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Zakup bezimiennej polisy, a opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.odpowiedzialność cywilna, umowa ubezpieczenia, pracownicy, członkowie organów Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla posiłków sprzedawanych pracownikom w stołówce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 83 ms