Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel służbowy

Czy zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych stanowi podstawę naliczania podatku dochodowego?

Działając na podstawie art. 14b § 2 i art. 14 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r., wydanego na wniosek podatnika, zawierającego interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Czy ekwiwalenty pieniężne wypłacane lisotnoszom w Instytucji Pocztowej za używanie rowerów stanowiących ich własność można zaliczyć do zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Instytucji Pocztowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony st ...

Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu prywatnego pracownika na potrzeby pracodawcy na podstawie potwierdzanej każdorazowo, a nie na koniec miesiąca ewidencji przebiegu pojazdu jest prawidłowe.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X z siedzibą w Warszawie, z dnia 31 lipca 2006 r. (data wpływu do Urzędu - 2 sierpnia 2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego, tj. - czy zaliczenie do kosztów uzyskania przych ...Czy otrzymywany od pracodawcy zwrot kosztów z tytułu używania własnego samochodu przez inkasenta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i pkt 23b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 22.11.20 ...

Pytanie dotyczy prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia motocykla wykorzystywanego do celów służbowych w firmie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2007r., uzupełnione pismami z dnia 01.03.2007r. i 30.03.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawa obniżenia podatku należnego o podatek na ...

Pytanie dotyczy prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa do motocykla wykorzystywanego do celów służbowych w firmie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2007r., uzupełnione pismami z dnia 01.03.2007r. i 30.03.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawa obniżenia podatku należnego o podatek na ...

Czy dla uznania wydatków z tytułu zwrotu pracownikowi kosztów używania prywatnego telefonu do celów służbowych za koszty uzyskania przychodów Spółki, wystarczy złożony przez pracownika wniosek wraz zapłaconą fakturą VAT, czy też konieczne jest sporządzenie na podstawie bilingu wykazu rozmów przeprowadzonych w imieniu Spółki?

Z treści złożonego przez Podatnika wniosku wynika, że umowa zawarta przez Spółkę z pracownikiem przewiduje zwrot temu pracownikowi kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych w celach służbowych z prywatnego telefonu. Średni koszt rozmów telefonicznych, ponoszony przez pracownika przed jego zatrudnieniem w Spółce, wynosił 90 zł, natomiast od momentu zatrudnienia wzrósł do kwoty 290 zł. Czy dla uzn ...

Czy ryczałt za użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikowi jest przedmiotowo wolny od podatku dochodowego ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać Podatnikowi pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, oceniając ...

Generowanie strony w 10 ms