Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: roszczenie cywilnoprawne

Możliwość odliczenia podatku z faktury dokumentującej zatrzymanie części wpłaconej zaliczki jako odszkodowanie za zapewnienie i utrzymanie gotowości do wykonania umowy.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółka przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2005 r., który wpłynął w dniu 25.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej możliwości odliczenia podatku z f ...

Czy odszkodowanie wypłacone za zabór gospodarstwa rolnego w 1939 r. przez nazistowskie Niemcy, na podstawie decyzji Komisji do Spraw Roszczeń Majątkowych /IOM/ działającej w oparciu o art. 9 par. 6 Niemieckiej Ustawy o fundacji podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie wynika, że Decyzją Komisji do Spraw Roszczeń Majątkowych z dnia 27 sierpnia 2004 zostało Paniom przyznane odszkodowanie za szkodę majątkową polegającą na zawłaszczeniu w grudniu 1939 roku ziem polskich – w Ś... oraz K... należących do dziadka wnioskodawczyni. Zgodnie z treścią przedmiotowej decyzji część odszkodowania została wypłaco ...

Czy roszczenia przedwnione stanowią koszt uzyskania przychodu ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 sierpnia 2005 r. ( data wpływu 12.09.2005 r. ) złożonego przez Podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Czy i w jakich sytuacjach roszczenia wobec dłużników stanowią koszt uzyskania przychodu ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2005 r. ( data wpływu 12.09.2005 r. ) złożony przez Podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podat ...

1.Czy w związku z ustanowieniem użytkowania wieczystego na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po stronie Spółki powstanie przychód w znaczeniu podatkowym, 2.Czy w związku z przeniesieniem własności naniesień na gruncie na podstawie art. 204 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po stronie Spółki powstanie przychód w znaczeniu podatkowym

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Strony z dnia 27.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 10.04.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, ...

Czy nabycie (bez dodatkowych odpłatności) od Spółki X nieruchomości w Warszawiespowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 27.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 07.04.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:1.Czy ...

czy koszty zabezpieczeń i egzekucji, w tym w szczególności koszty zaliczek na pokrycie wydatków gotówkowych oraz opłaty za dokonanie zabezpieczeń, o których mowa odpowiednio w art. 40 i art. 45 ust. 3 ustawy o komornikach sadowych i egzekucji, ponoszone przez Spółkę w przypadku skierowania sprawy na drogę postepowania egzekucyjnego, należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia przez Spółkę, tj. w momencie ich faktycznej zapłaty.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 23 maja 2006r. (data wpływu do Urzędu 25.05.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę ...

czy koszty procesowe można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione na dodatkową obsługę prawną, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do uczestnictwa w procesie, koszty przejazdów oraz uzyskanie opinii biegłych sądowych będą kosztami uzyskania przychodów? 2. Czy w przypadku, gdy wydatki te nie będą kosztami uzyskania przychodów, wydatkowana kwota będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy prawidłowo Szpital kwalifikuje koszty tj. zadośćuczynienia, odszkodowania, renty, zastępstwa procesowego i odsetek od zadośćuczynienia i odszkodowania oraz biegłego sądowego do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 45 ms