Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spedycja międzynarodowa


Czy wystawienie faktury VAT ze stawką ?np?. dla kontrahenta niemieckiego za postój samochodu na terenie Moskwy jest prawidłowe

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 07.10.2005r. /data wpływu do tutejszego organu 07.10.2005r./ stanowisko Strony dotyczące stosowania stawki podatkowej w przypadku świadczenia usług ...Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii możliwości ustalania obrotu niepodlegającego podatkowi od podatku od towarów i usług na podstawie rejestrów sprzedaży tworzonych dla celów podatku dochodowego.

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), art. 19 ust. 13 pkt 2a, art. 99 ust. 1 i ust. 14, art. 106 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ust. 3, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz ...

Czy dla usług transportu międzynarodowego stosuje się na całym odcinku stawkę 0%, czy też stawkę 0% stosujemy jedynie na odcinku krajowym, a poza krajem (odcinek zagraniczny) usługa transportu jest nieopodatkowana?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 25.08.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 27, art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 ...

Czy gromadzone przez X dodatkowe dokumenty ( oryginał faktury spedytora z kserokopią CMR, oraz kserokopie SAD-ów importowych, które w polu Nr 20 SAD- Warunki Dostawy zawiera kod incoterms "CIP" - cło i przewoźne opłacone do miejsca dostawy) spełniają wymogi art. 83 ust.5 pkt. 1 oraz art.83 ust.5 pkt. 2 ustawy o VAT i uprawniają do stosowania stawki 0% dla opisanych wyżej usług zgodnie z art.83 ust. 1 pkt.23 ustawy o podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie art. 83 ust. 1 pkt 23,art. 83 ust.3 pkt. 3, art. 83 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaró ...

Pytanie dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży usług transportowych i spedycyjnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 9 lutego 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. co do momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży usług transport ...

Jaką stawką opodatkować usługi wystawiania dokumentu T1 w przypadku transportu międzynarodowego, jeżeli odbiorcą usługi jest przewoźnik?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 08.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z dnia 28.07.2005 r. nr PP 443/47/05/ZM w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podat ...

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania usług spedycji międzynarodowej w sytuacji, gdy transport odbywa się na dwóch odcinkach tj. Korea-port rozładunku w Gdyni oraz Gdynia-miasto w Polsce będące miejscem dostawy towarów importowanych, a drugi odcinek trasy zlecany jest polskiemu podwykonawcy. Spółka nie posiada dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego wynika fakt wliczenia świadczonej usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z wnioskiem z dnia 05.04.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 10.04.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 31.05.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu i zakresu zastos ...

Generowanie strony w 56 ms