Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoby pozbawione wolności

Czy można ubiegać się o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej pozbawionemu wolności cudzoziemcowi, który nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość?

Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez Zakład Karny w XXXX ul. XXXX, NIP XXXX wnioskiem z dnia 19.05.2005 r. (data wpływu), uzupełniony w dniu 08.06.2005 r. (data wpływu) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Nac ...

dot. zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego kwestii nadania numeru identyfikacji dla odbywającego karę pozbawienia wolności w Polsce obywatela Białorusi.

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60- tekst jednolity ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie z dnia 16.08.2005 r. znak 1426/EP/406/1/OS/KM Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji Zakładowi Karnemu w Siedlcach co do zakresu i sposobu stosowania przep ...

Czy wypłacane przez Sąd zasądzone zadośćuczynienie na rzecz osób niesłusznie skazanych, niesłusznie tymczasowo aresztowanych lub niesłusznie zatrzymanych na podstawie art.552 i 554 kpk jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a - 14 d i arty.217 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r nr.8 poz.60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 21.03.2006r.( wpływ 27.03.2006r) postanawia że stanowisko płatnika w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zadośćuczynienia zasądzonego przez Sąd na rzecz osób n ...


Generowanie strony w 7 ms