Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pośrednictwo pracy

1)W której w pozycji w deklaracji VAT-7 należy wykazać obrót z tytułu usług niematerialnych – dostarczania personelu - świadczonych na rzecz unijnych podatników podatku od wartości dodanej, 2) Czy świadcenie usług niematerialnych - dostarczanie personelu - świadczonych na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, jednakże nie mającego statusu podatnika podatku od wartości dodanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 i ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 3 pkt 2, art. 27 ust 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku podatni ...

Czy świadczenie przez podatnika usług pośrednictwa pracy na rzecz unijnego kontrahenta posiadającego status podatnika od wartości dodanej podlega na terenie Polski opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa pracy. W ramach usług pośrednictwa pracy podejmowane są następujące działania: - pozyskiwanie ofert pracy ...

Czy dochód uzyskany przez Podatnika w 2006 r. z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Holandii podlega w Polsce opodatkowaniu.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania u ...

Gdzie jest położone miejsce świadczenia usług przez Spółkę na rzecz unijnego kontrahenta usług w zakresie pośrednictwa do pracy obywateli polskich za granicą (u pracodawców zagranicznych) w sytuacji określonej w podanym stanie faktycznym?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z art. 27 ust. 1, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) oraz w związku z § 27 ust. 1-4 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zw ...

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego stwierdzić należy, iż w przypadku świadczenia przez Stronę usług dostarczania (oddelegowania) personelu na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium wspólnoty, ale w kraju innym niż Polska, miejscem ich świadczenie jest miejsce gdzie nabywca tych usług posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku jego braku stały adres lub miejsce zamieszkania. Oznacza to, iż usługi te nie mieszczą się w dyspozycji art. 5 ust. 1 pk 1 ustawy, a zatem w Polsce nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

1. Czy biorąc pod uwagę opisany powyżej stan faktyczny ma zastosowanie artykuł 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku pracowników, którzy wykonują pracę na terytorium Holandii zaliczka na podatek dochodowy od pierwszego dnia pobytu ma być odprowadzona w Holandii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

opodatkowanie usług pośrednictwa pracy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Miejsce świadczenia usługi wyszukiwania osób i miejsc pracy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...


Jaki dzień należy uznać za datę powstania przychodu? Czy jest to ostatni dzień miesiąca kalendarzowego lub ostatni dzień okresu 4-tygodniowego, czy 10-ty miesiąca następującego po danym miesiącu kalendarzowym - zgodnie z przyjętym w umowach terminem rozliczenia, czy też dzień faktycznego otrzymania rozliczenia od kontrahenta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 68 ms