Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencja rachunkowa

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodne z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2000r. Nr 76, poz.694 - tj.) Spółka m ...

Wykaz zasad

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) może Pan odpisywać w koszty wartość materiałów i towarów w momencie ich zakupu lu ...


Jaki kurs należy stosować przy przeliczaniu na walutę polską kosztów własnych związanych z zakupem towarów w walutach obcych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm,)

Dnia 27 kwietnia 2004 r. wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego zapytanie, w trybie 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, złożone przez Spółkę XXX Sp. z o. o. dotyczące kwestii: Jaki kurs należy stosować przy przeliczaniu na walutę polską kosztów własnych związanych z zakupem towarów w walutach obcych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. ...

W systemie informatycznym wprowadzonym w Spółce nie jest możliwe prowadzenie ewidencji towarów w cenach nabycia, czyli w cenach zakupu powiększonych o koszty bezpośrednio związane z zakupem. Wartość kosztów związanych z nabyciem towaru handlowego (koszty transportu oraz pakowania) wynoszą 7,6% wartości nabycia. Czy Spółka może stosować cenę zakupu w ewidencji towarów handlowych, a koszty transportu, pakowania oraz opakowania zaliczać bezpośrednio w koszty w momencie ich poniesienia?

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdą następujące przepisy: - art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), stanowiący, iż podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opoda ...

Czy dla potrzeb rozliczeń w podatku od towarów i usług i w podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest przyjęcie jednolitego kursu walutowego przez spółkę z o.o. zajmującą się eksportem produkowanych przez nią wyrobów?

Odpowiadając na pismo złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w sprawie przyjęcia jednolitego kursu walutowego dla potrzeb rozliczeń w podatku od towarów i usług i w podatku dochodowym od osób prawnych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...


Czy w związku z likwidacją zwolnienia przedmiotowego zawartego w treści art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – z dniem 1 stycznia 2005r. zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy są przychodem wspólnoty mieszkaniowej podlegającym opodatkowaniu?

Stan faktyczny: Podatniczka jest właścicielką firmy zajmującej się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Ocena prawna stanu faktycznego: Z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), w szczególności z art. 6 wynika, że wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej. Wobec tego zgod ...

Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka powinna prowadzić ewidencję w oparciu o dokumentację wynikająca z przepisów ustawy o rachunkowości, czy w oparciu o dokumentację prowadzoną dla celów szczególnego nadzoru urzędu celnego?

Stan faktyczny: Spółka Akcyjna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i zakupu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i niezharmonizowanych (surowców i produktów naftowych). Obrót zharmonizowanymi wyrobami akcyzowymi podlega szczególnemu nadzorowi podatkowemu, w związku z czym Spółka zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Spółka – prow ...

Czy podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy tylko ewidencję wpływów i wydatków ?

Stan faktyczny: Stowarzyszenie zwykłe (podatnik), zarejestrowane w ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach nie posiada osobowości prawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie może otrzymywać darowizn, spadków, zapisów, dotacji i korzyści z ofiarności publicznej. Jedynym przychodem jaki uzyskuje ze swej działalności są otrzymywan ...

Generowanie strony w 10 ms