Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dekret

Zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U nr 8, poz. 60) i art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U Nr 14, poz. 176 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany z dnia 24.03 ...

Czy można uznać za prawidłowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dowody księgowe, na których nie zostały naniesione dane wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowani ...

Czy istnieje obowiązek podatkowy w zryczałtowanym 10% podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku wzniesionego na tej nieruchomości zwróconej spadkobiercom w roku 2005, skomunalizowanej na mocy Dekretu z dnia 26.10.1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia - uznać za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie stosowa ...

Czy istnieje obowiązek podatkowy w zryczałtowanym 10% podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży prawa uzytkowania wieczystego nieruchomiści i prawa własności budynku wzniesionego na tej nieruchomości, zwróconej spadkobiercom w roku 2005, a skomunalizowanej na mocy Dekretu z dnia 26.10.1945r. o własności i uzytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia - uznać za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakr ...

Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskany w roku 2006 przychód ze sprzedaży nieruchomości przejętej przez Państwo na mocy Dekretu z dnia 26 października 1945r?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia uznać za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie stosowania prze ...

Na mocy dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy spadkodawcy odebrano nieruchomość położoną w Warszawie. Decyzją z 2005 roku. wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy został zwrócony na rzecz strony budynek mieszkalny oraz oddano w wieczyste użytkowanie grunt położony pod tym budynkiem. Pytanie dotyczy wystąpienia obowiązku podatkowego w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym w związku ze sprzedażą w 2006 roku w/w nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§ 1-5 oraz art. 216. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie, zaprezentowanego w w/w piśmie postanawia p ...

Czy odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b§5 pkt 1 w związku z art. 233§1 pkt 2lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06 marca 2007r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z dnia ...

Czy odszkodowanie przyznane decyzją administracyjnąna podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnieniaod podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2007r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 12.04.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w indywidualnej sprawie, ...

Ustanowienie użytkowania wieczystego (udziału) na rzecz Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, nie wymaga złożenia zeznania podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Sprzedaż przez spadkobiercę udziału w nieruchomości zabranej na rzecz Skarbu Państwa właścicielowi na mocy art. 1 § 1 dekretu z dn. 28.06.1946 r., następnie odzyskanie tej nieruchomości przez następców prawnych zmarłego byłego właściciela w wyniku postępowań spadkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 24 ms