Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: edukacja

Stawka podatku VAT na materiały edukacyjne o symbolu KPD 22.11Z

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 §1, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.08.2005r. ( data wpływu do Urzędu 10.08.2005r.) w sprawie zastosowania stawki podatku VAT na materiały edukacyjne o symbolu KPD 22.11Z. UZASADNIENIE W myśl ...

Jaką stawką opodatkować dostawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika xxxxxxxxxxx z dnia 19 stycznia 2005 rok (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Chojnicach 04.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie s ...

Czy w poz. 20 (sprzedaż zwolniona) deklaracji VAT-7 należy ujmować: •dotacje przeznaczone na konkursy przedmiotowe i obozy, •darowizny pieniężne zakładów pracy i osób fizycznych na działalność szkoły w zakresie edukacji (organizacji konkursów i obozów).

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: W Szkole działają szkolne pracownie technologiczne, w których uczniowie praktycznie przygotowują się do zawodu kucharza, piekarza, cukiernika, masarza. Wynikiem działań tych pracowni są wyroby gotowe sprzedawane odbiorcom zewnętrznym oraz własnym pracownikom i uczniom. Sprzedaż na terenie szkoły odbywa się przy użyciu kasy fiskalnej. Od z ...

Czy w przypadku dokumentowania usług w zakresie konkursów i obozów można wystawić rachunek czy też należy wystawić fakturę VAT z adnotacją zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT?

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: Szkoła jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje usługi statutowe w zakresie edukacji. W ramach wykonywanych usług organizuje konkursy i obozy dla uczniów. Sprzedaż na terenie szkoły odbywa się przy użyciu kas fiskalnych. Od zakupów na potrzeby pracowni technologicznych oraz od wszystkich surowców bez względu na końco ...

Pytanie dotyczy potwierdzenia, że wydatki na opracowanie pomocy naukowych dla przyszłych studentów są kosztem uzyskania przychodu oraz momentu ich zaliczenia do tych kosztów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 26.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 07.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, że wydatki na opracowanie pomo ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług usługi pozaszkolnego kształcenia zawodowego osób dorosłych w formie kursów przygotywujących do zawodu sprzedawcy - akwizytora?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24 czerwca 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30 czerwca 2004 r, uzupełnione w dniu 3 lipca 2004 r.) uprzejmie informuje. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o poda ...

Czy od nabycia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym należy się podatek od czynności cywilnoprawnych

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę : Ze złożonego wniosku oraz załączonego postanowienia Sądu Rejonowego w ... z dnia 13 lipca 2005 r. Sygn. akt. ... wynika , że w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego rewiru I przy Sądzie Rejonowym w ... nabyła Pani własność nieruchomości położonej w ... . Stanowisko pytajacego: W myśl art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września ...

Czy podlega odliczeniu od dochodu darowizna przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w sferze pożytku publicznego lub organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego w celu pomocy ofiarom katastrofy budowlanej, która zgodnie z umową ma być przekazana przez obdarowanego na rzecz wskazanych przez darczyńcę osób fizycznych i w określonej formie (polecenie)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 5 maja 2006 r. (data wpływu 8 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego X jest podtnikiem podatku od towarów i usług. Dodatkowo realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostało powołane. Wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Obecnie X przystąpiło do realizacji projektu dofinansowywanego ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych", który określa, że w rozliczeniu z ich wydatkowania nie uwzględnia się podatku od towarów i usług, w przypadku kiedy beneficjent jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a usługi będące elementem projektu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy beneficjent będąc podatnikiem podatku od towarów i usług nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie takiej możliwości. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług przy realizowaniu projektu, o którym mowa powyżej.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a §1 i § 4 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60), w związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z dnia 14 lipca 2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 19.07.2006r.) uzupełnionego pismem złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 21 lipca 2006r. o udzielenie ...

Pytanie dotyczy kwestii zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży sprzętu edukacyjnego działającego niezależnie od komputera ( na zamówienie szkoły wyższej) do nauki elektroniki.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2006r. (data wpływu do tut. organu 17.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i us ...

Generowanie strony w 45 ms