Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju


Czy w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej obowiazek podatkowy, podobnie jak za zaliczeniem pocztowym, powstaje z chwilą otrzymania zapłaty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2005 r. dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za pośrednictwe ...

Kiedy powstaje obowiązek w przypadku sprzedaży wysylkowej za pośrednictwem kuriera(pobranie)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. TV Promotion Direct, NIP 782-22-83-192, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bałtyckiej 6, z dnia 06 paźdz ...

Pytanie: Czy na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym Podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty akcyzy z tytułu sprzedaży w kraju samochodów osobowych - jeżeli powstał obowiązek z tytułu dokonania jednej czynności ( wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego) to nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu innej czynności ( sprzedaż samochodu)?.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez numeru z dnia 21.12.2005 r. (wpływ do Urzędu Celnego w Gliwicach dnia 28.12.2005r.), POSTANAWIAMocenić stanowisko podatnika, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualne ...


Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży przez internet

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się z następującymi zapytaniami:1) Czy w przypadku opisanej powyżej transakcji ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez Spółkę (B), a u dostawcy niemieckiego (A) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?2) Czy jeśli nie występuje nabycie wewnątrzwspólnotowe, ma miejsce sprzedaż wysyłkowa z terytorium Niemiec i czy podmiotem dokonującym sprzedaży jest dostawca z Niemiec (A) czy też Spółka (B), która musiałaby w tym celu zarejestrować się w Niemczech jako podatnik VAT?3) Czy w opisanej transakcji ma miejsce sprzedaż krajowa między podmiotem (B) i podmiotem (C)?4) Jak należy rozliczyć dla celów podatku VAT koszty transportu w przypadku wystawienia refaktury przez dostawcę (A) i w przypadku wystawienia faktury przez wynajętą firmę spedycyjną? Czy mamy do czynienia z importem usług czy z podniesieniem wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?5) Czy jeśli ostateczny odbiorca (C) jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sprzedaż na jego rzecz powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej czy też korzysta ona ze zwolnienia przewidzianego w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych dla dostawy towarów w systemie wysyłkowym? Czy ma znaczenie, że w pierwszym sposobie organizacji sprzedaży paczki dla ostatecznych polskich odbiorców byłyby pakowane w Niemczech przez dostawcę (A) i poprzez pocztę niemiecką lub kurierem wysyłane indywidualnie do klientów w Polsce (C)? Przy wysyłaniu paczek pośrednio brałaby udział poczta niemiecka albo niemieckie firmy kurierskie.6) Gdyby paczki dla ostatecznych polskich odbiorców były:• pakowane w Niemczech przez dostawcę (A) i poprzez pocztę niemiecką lub kurierem wysłane indywidualnie do klientów w Polsce (C), lub• pakowane w Niemczech, a następnie zbiorczym transportem przywożone do Polski do określonej placówki Poczty Polskiej, która w ramach umowy ze Spółką zajmowałaby się rozsyłaniem przesyłek do ostatecznych odbiorców w kraju, ostateczny odbiorca towaru w Polsce w obu ww. przypadkach otrzymywałby wraz z paczką dokument sprzedaży wystawiony przez Spółkę w PLN i płaciłby go za pobraniem, a zapłata wpływałaby na rachunek bankowy Spółki w Polsce. Czy mamy tutaj do czynienia z dostawą wysyłkową dokonywaną za zaliczeniem pocztowym, dla której obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 ustawy, tj. w momencie otrzymania zapłaty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać z ...

W sytuacji gdy Spółka z siedzibą w państwie członkowskim X rozpocznie dokonywanie sprzedaży telefonów komórkowych i akcesoriów na rzecz osób fizycznych zamieszkałych w Polsce w ramach sprzedaży wysyłkowej z magazynu zlokalizowanego za granicą, przy braku jakiejkolwiek fizycznej obecności spółki w Polsce nie będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących. Sprzedaż tę, uznaje się wprawdzie jako dokonaną w kraju, ale wyłącznie w celu rozliczenia podatku VAT, natomiast art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie ma w tym wypadku zastosowania, bowiem nie odnosi się do sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Z tego powodu brak jest również uregulowań w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT dotyczących kas rejestrujących tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807, oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Podmiot nie posiadający stałego miejsca prowadzenia działalności gosp. (zarejestrowany w Polsce jako podatnika VAT czynny), dokonujący sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju nie posiada obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Spółka ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży towarów wymienionych w § 4 pkt 5 lit. a) i pkt 6 rozporządzenia o kasach rejestrujących, dokonanej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych w Polsce w ramach sprzedaży wysyłkowej z magazynu zlokalizowanego za granicą, przy użyciu kas rejestrujących?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Generowanie strony w 94 ms