Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oddelegowanie personelu

Czy usługi świadczone na rzecz firmy szwajcarskiej, polegające, zgodnie z załączoną umową na zatrudnieniu pracownika, którego wyłącznym zadaniem będzie wykonywanie usług na rzecz wymienionej wyżej firmy, będą opodatkowane, jako usługi dostarczania (oddelegowania) personelu, w oparciu o art. 27 ust. 4 ustawy z dn.11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), u nabywcy na rzecz którego są świadczone.

Jak wynika z treści wniosku, złożonego do tut. organu podatkowego zatrudnił Pan pracownika, którego wyłącznym zadaniem będzie świadczenie usług na rzecz szwajcarskiej firmy S.A. Usługi te, zgodnie z treścią pisma uzupełniającego złożonego dn.11.07.2005r., polegają na dostarczaniu wiedzy specjalistycznej o produktach szwajcarskiej firmy - której dystrybucją wyrobów zajmuje się Pan od czterech lat - ...

Pytanie dotyczy obowiązku skorygowania deklaracji VAT-7 w związku z wystawieniem faktur korygujących tytułem nieprawidłowego rozliczenia podatku należnego od czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju.

Ze stanu faktycznego wskazanego przez Stronę wynika, iż zajmuje się ona usługami w zakresie rekrutacji personelu związanymi z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicą. Zdaniem wnioskodawcy powyższe usługi podlegają regulacjom określonym w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzającym iż miejscem ich świadczenia ( i opodatkowania) jest miejsce, gdzie nabywca usługi ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wyszukiwania osób fizycznych, które wyjadą do Irlandii celem wykonywania robót budowlanych na zlecenie Spółki mającej siedzibę w Irlandii.

Ze stanu faktycznego wskazanego przez Stronę wynika, iż zawarła ona podmiotem mającym siedzibę w Irlandii umowę, w której zobowiązała się wyszukać osoby fizyczne , które będą wykonywać roboty budowlane na terytorium Irlandii . W wykonaniu ww. umowy Strona zleciła wykonanie ww. robót polskiej firmie budowlanej, która wysyła na miejsce swoich pracowników. Zdaniem wnioskodawcy świadczona usługa może ...

Podatnik zapytuje o opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na wyszukiwaniu pracowników do pracy na statkach morskich, świadczonych na rzecz armatorów z terytorium państw członkowskich oraz z terytorium państw trzecich

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.05.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.05.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 06.06.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

1. Czy w pojęciu usług reklamy , o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt. 2 Ustawy o VAT mieszczą się usług i promocyjne marketingowe polegające na informowaniu klientów o istnieniu danej firmy oraz jakości świadczonych przez nią towarów lub usług, organizacji spotkań promocyjnych, kampanii informacyjnych oraz świadczeniu usług związanych z rozwojem rynku zbytu dla produktów lub usług danej firmy? 2. Czy w ramach usług wykonywanych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia MinistraFinansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarówi usług mieszczą się usługi promocyjne polegające na informowaniu potencjalnych klientów o istnieniudanej firmy (zleceniodawcy) oraz o jakości świadczonych przez tę firmę towarów lub usług oraz naświadczeniu innych usług związanych z rozwojem rynku zbytu dla produktów lub usług danej firmy orazusługi związane z odbieraniem od klientów i przekazywaniem tej firmie zamówień na jej produkty(pośrednik nie zawiera umów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy) jak również z pomocą techniczną dlaklientów? 3. Czy w pojęciu dostarczania (oddelegowania) personelu, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt. 5 ustawy oVAT mieści się przypadek, w którym delegowani pracownicy świadcząc prace na rzecz pracodawcyprzyjmującego i podlegając funkcjonalnie kierownictwu tego pracodawcy pozostają razem w zakładziepracy pracodawcy delegującego i korzy stają z pomieszczeń i urządzeń tego pracodawcy? 4. Czy usługi marketingowe mające na celu pozyskanie zamówień na produkty spółki D. powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie Polski.

POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 póz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2005r. (data wpływu do U.S.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późniejszymi zmianami). Naczelnik Trzecieg ...

Podatnik zapytuje o sposób dokumentowania usług doradztwa i oddelegowania personelu świadczonych rzecz kontrahentów z krajów UE.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokumentowania usług doradztwa i oddelegowania personelu świadczonych na podstawie umów podpisanych z kontrahentami posiadającymi ...

Spółka otrzymała zlecenie od osoby fizycznej posiadającej miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec na znalezienie pracownika do opieki nad starszą osobą. Spółka zamierza zatrudnić w tym celu pracownika, który będzie wykonywał te prace. Czy dochód uzyskany od osoby fizycznej zlecającej zadanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanych usług przedstawione w pkt 3 pisma z dnia 19 września 2005 r. jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pism ...

Czy usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy refakturowanie kosztów wyłożonych będzie podlegać opodatkowaniu VAT? Czy na otrzymaną zaliczkę spółka powinna wystawić fakturę VAT? Czy VAT naliczony związany z wyżej opisaną działalnością podlega odliczeniu na zasadach ogólnych? Podatnik uważa, że świadczone przez niego usługi zalicza się do usług niematerialnych, w stosunku do których obowiązuje szczególny sposób określenia miejsca świadczenia usług uregulowany w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Dla usług dostarczania (oddelegowywania) personelu wymienionych w tym przepisie miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Zatem obowiązki dotyczące rozliczenia podatku VAT nie będą dotyczyły spółki. Z tytułu świadczonej usługi nie powstanie podatek należny VAT, a przychód nie będzie wykazany przez spółkę w deklaracji VAT –7. Podatnik przywołując przepisy VI Dyrektywie Unii Europejskiej stwierdza, że w przypadku „refakturowania” usług na podmiot mający siedzibę w kraju członkowskim UE lub w państwie trzecim nadrzędne jest miejsce świadczenia usługi. Wobec czego mogą wystąpić zarówno usługi opodatkowane w miejscu siedziby spółki jak też w miejscu siedziby zleceniodawcy. W przypadku otrzymanych zaliczek spółka uważa, że otrzymanie każdej przedpłaty (niezależnie od jej wysokości) rodzi obowiązek udokumentowania jej fakturą VAT zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Min. Finansów z dn. 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Na otrzymana zaliczkę Spółka wystawia fakturę – zgodnie z -§ 30 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia. Jednocześnie podatnik stoi na stanowisku, że podatek naliczony związany ze świadczeniem usług oddelegowywania personelu podlega odliczeniu, zgodnie z zapisem art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik (spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na wynajmie pracowników innym podmiotom. Podatnik zawiera umowy z klientami mającymi siedziby w kraju Unii Europejskiej. Na podstawie tych umów podatnik zobowiązuje się do: rekrutacji pracowników o kwalifikacjach określonych przez klienta spółki, zatrudnienia pracowników na czas o ...

Jakie obowiązują stawki podatku VAT na usługi świadczone w zakresie rekrutacji i dostarczania personelu na rzecz podmiotu z Włoch oraz terminy zwrotu podatku VAT ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r Nr.8,poz.60 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 29.11.2005r pismem o udzielenie pisemnej interpretacji w podatku od towarów i usług co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia stawek podatku VAT na usługi świadczone w za ...

1. Czy pojęcie usług reklamy, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2 Ustawy o VAT mieszczą się usługi promocyjne (marketingowe) polegające na informowaniu potencjalnych klientów o istnieniu danej firmy oraz jakości świadczonych przez nią towarów lub usług, organizacji spotkań promocyjnych, kampanii informacyjnych oraz świadczeniu innych usług związanych z rozwojem rynku zbytu dla produktów lub usług danej firmy? 2. Czy w ramach usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów (o których mowa w art.28 ust.5 pkt 2 lit.c ustawy o podatku od towarów i usług) mieszczą się usługi promocyjne polegające na informowaniu potencjalnych klientów o istnieniu danej firmy (zleceniodawcy) oraz jakości świadczonych przez te firmę towarów lub usług oraz na świadczeniu innych usług związanych z rozwojem rynku zbytu dla produktów lub usług danej firmy oraz usługi związane z odbieraniem od klientów i przekazywaniem tej firmie zamówień na jej produkty (pośrednik nie zawiera umów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy) jak również z pomocą techniczną dla klientów? 3. Czy w pojęciu dostarczania (oddelegowania) personelu, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 Ustawy o VAT mieści się przypadek, w którym delegowani pracownicy świadcząc pracę na rzecz pracodawcy przyjmującego i podlegając funkcjonalnie kierownictwu tego pracodawcy pozostają zarazem w zakładzie pracy pracodawcy delegującego i korzystają z pomieszczeń i urządzeń tego pracodawcy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2005r (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art.22 ust.1 pkt 1, art. 27 ust. 4 pkt 2 i 5 oraz art. 28 ust. 5 pkt 2 lit.c.) ustawy z dn ...

Generowanie strony w 77 ms