Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: interes prawny

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpoznaniu zażalenia z dnia 10 czerwca 2005r. wniesionego przez Spółkę Akcyjną , reprezentowaną przez radcę prawnego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 30 maja 2005r. nr PSUS/PPO I ...

Jak opodatkowane jest nabycie obiektu budowlanego ?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 12.04.2005 r., nr PP2/443-105/05/KH/22838 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( ...

Gmina jest niewątpliwie zainteresowana sprawą podatkową dotyczącą zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych, skoro wpływy z tego podatku są źródłem dochodu własnego gminy, nie jest jednak związana w tym przypadku z obowiązkiem podatkowym, tj. nieskonkretyzowaną powinnością poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie (art. 4 ustawy - Ordynacja podatkowa). Tym samym nie jest stroną tego postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 10.03.2005 r., sygn. akt I SA/Rz 240/04, oddalił skargę Gminy na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 31.05.2004 r., znak: IS.1/2-418-1/2004, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwrocie podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił następujący ...

Stroną jest tylko ten podmiot, którego własny interes prawny (obowiązek lub uprawnienie) podlega konkretyzacji w postępowaniu podatkowym. Członek zarządu spółki z o.o. jest osobą trzecią, o której mowa w art. 107 § 1 Ordynacji podatkowej, a zakres jego odpowiedzialności wynika z art. 107 § 1 i art. 116 § 1-4 Ordynacji podatkowej. Dopiero w tym postępowaniu członek zarządu spółki z o.o. staje się stroną postępowania jako osoba trzecia, ponosząca odpowiedzialność za zobowiązania spółki, obejmuje zaległości podatkowe, powstałe w okresie pełnienia tych obowiązków.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 12 stycznia 2005 roku (sygn. akt I SA/Lu 435/04), oddalił skargę Bogdana M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 271ipca 2004 roku,Nr PD.1-4218-48/04 w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną z dnia 10 lipca 2003 roku określającej spółce z o.o. K. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób ...

Ustawa Ordynacja podatkowa w zakresie skutków podatkowych interpretacji indywidualnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 23 ms