Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dotacja podmiotowa

Czy otrzymane dotacje należy wliczać do podstawy opodatkowania? Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego od zakupów, których wartość pokrywana jest środkami z dotacji? Zdaniem Podatnika, otrzymane dotacje nie stanowią podstawy opodatkowania i nie należy wliczać ich do obrotu. Jednocześnie Podatnik uważa, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupów, których wartość pokrywana jest środkami dotacji.

Stan faktyczny Podatnik jest zakładem budżetowym, który zarządza i administruje terenami zieleni miejskiej z wyjątkiem zieleni w pasach drogowych oraz zarządza i administruje cmentarzami komunalnymi. Działalność finansowana jest z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych i innych przychodów własnych oraz dotacji celowej i przedmiotowej określonej w uchwale budżetowej. Dotacje otrzy ...

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych dotacji oraz przysługującego prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów ze środków dotowanych. Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane dotacje nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ ich otrzymanie nie ma bezpośredniego wpływu na wartość wynagrodzenia nadleśnictwa związanego z dostawą, czy ze świadczeniem usług. Dotacje te nie stanowią uzupełniającego elementu ceny towaru czy usług świadczonych przez nadleśnictwa, zatem nie kwalifikują się jako obrót, o którym mowa w przepisie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy, fakt otrzymania przedmiotowych dotacji nakłada na Wnioskodawcę obowiązek zaliczenia tych dotacji – stosownie do art. 90 ust. 7 ustawy o VAT – do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których, Nadleśnictwu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W świetle powyższego, w odniesieniu do odliczenia podatku naliczonego należy zastosować przepis art. 90 ust. 3 – 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Nadleśnictwo otrzymuje od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach różnego rodzaju umów dofinansowanie w postaci dotacji na realizację określonych przedsięwzięć. Nadleśnictwo otrzymuje również - na podstawie art. 54 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu zagospodarowania lasu. Otrzymywane dotacje ...

Podatnik zapytuje, czy po 1 maja 2004 roku nadal korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, czy też ze względu na brzmienie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług utracił prawo do tego zwolnienia? Zdaniem podatnika po 1 maja 2004 roku nadal korzysta on ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, że nie przekroczył obrotu w wysokości 10.000 EURO.

Stan faktyczny: Biblioteka prowadzi działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury. Usługi te są ogólnodostępne i bezpłatne. Jako Samorządowa Instytucja Kultury biblioteka otrzymuje na realizację zadań statutowych dotację podmiotową od Organizatora, którym jest Gmina Miasta w formie comiesięcznej dotacji. W 2004 roku w kwocie 69.700 zł. Ponadto biblioteka uzyskuje przychody z dzierżawy i ...

Czy podmiot otrzymujący dotację podmiotową i prowadzący wyłącznie sprzedaż opodatkowaną jest obowiązany do stosowania rozliczeń podatku naliczonego proporcją, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2005 r. (data wpływu 11 marca 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług s ...

Do przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca zadał pytanie, czy wartość otrzymanych dotacji, o których mowa we wniosku należy uwzględnić we współczynniku korekty, jeżeli podatnik nie osiągnął żadnego obrotu zwolnionego z podatku VAT.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca z tytułu prowadzonej działalności w zakresie kultury (PKWiU 92.31.2 - usługi rozrywkowe pozostałe - wyłącznie wstep na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego) otrzymuje dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na działalność statutową. W/w dotacje służą rozwojowi ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dotacje otrzymane na cele edukacyjne, inwestycyjne oraz na pokrycie kosztów ogólnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21.12.2004 r. (wpływ 22.12.2004 r.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podstawą opodatkowani ...

Czy dotacja otrzymana na realizację zadań w ramach Programu EQUAL podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2005 r. bez znaku uzupełnionego pismem z dnia 11.07.2005 r. znak WSZiA/R/765/05 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT d ...

Czy w przypadku prowadzenia tylko sprzedaży opodatkowanej usług, konieczne jest rozliczenie podatku naliczonego tzw. strukturą sprzedaży?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.nr 137, poz.926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 04.01.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 18.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie powiązania dotacji podmiotowej z koniecznością rozliczania podatku na ...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami sfinansowanymi z dotacji budżetowej?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony w w/w zakresie za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona otrzymała z budżetu państwa dotację podmiotową na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań "misyjnych". Dotacja ta nie wpływa na ...

Czy otrzymana z Urzędu Pracy dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 25.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji przyznanej na r ...

Generowanie strony w 26 ms