Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wpłaty partycypacyjne

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach realizacji tego zadania, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu przepisu obowiązującym do 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej Jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy, pismem z dnia 30.12.2004 r., znak: PO III/443-142/0 ...

Czy wpłaty mieszkańców na rzecz Gminy, będące partycypacją w kosztach budowy kanalizacji, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.05.2005 r. zna ...

Czy jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych wraz z deklaracjami CIT-2, a następnie zeznaniem CIT-8 Spółka z o.o. jest zobowiązana do składania informacji o wysokości należnych gminom i województwom udziałów w podatku dochodowym (CIT-ST i CIT-ST/A). Czy placówki położone na terenie różnych gmin należy traktować jako zakłady (oddziały) z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nakładających obowiązek złożenia ww. informacji ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie składania informacji o wysokości należn ...

Czy wpłaty ludności przekazywane na rachunek Urzędu Gminy z tytułu partycypacji w kosztach realizacji przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych należy opodatkować podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.11.2005r. (uzupełnionego dnia 05.12.2005r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wpłat przekazywanych przez mieszkańców na rachunek ...

Zapytanie dotyczy możliwości odliczenia od podatku za rok 2005 wpłaty na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej.

W dniu 03.02.2006r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: w dniu 28.12.2005r dokonał wpłaty kwoty 1300 zł w związku z zawartą w dniu 14.04.2005r umową z Miastem, na mocy której inwestor zobowiązał się do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na posesję, zakończonego studzienką rewizyjną, a użytkownik zobowiązał się do udziału f ...

Czy wpłaty mieszkańców Gminy partycypujących w kosztach budowy oczyszczalni przydomowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, §3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.02.2006 r. data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2006 r., uzupełnionego pismem z dnia ...

Czy kwota partycypacji wynikająca z zawartych porozumień, którą mieskańcy gminy bedą wpłacać na konto urzędu gminy jako współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych będzie podlgała opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak to jaką stawką?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.Nr 8 z 2005r, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym dnia 09.08.2006r ( data wpływu ) uzupełnionym dnia 16.08.2006r przez Urząd Gminy wnioskiem o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - stanowisko Podatnika ( przedstawione w pkt. 1 wniosku) dotyczące op ...

Czy od wpłat mieszkańców gminy stanowiących partycypację w kosztach budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy naliczyć podatek VAT ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Gminę w dniu 5 kwietnia 2006 roku wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatki ...

Czy wpłaty mieszkańców- wnoszone do Urzędu Gminy i Miasta dobrowalnie jako indywidualny wpkład partycypacyjny w budowę wodociągów i kanalizacji - obciążone są podatkiem VAT ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1,3,4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm./, po zapoznaniu się z treścią wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przekazanego do tut. urzędu skarbowego w dniu 05/12/2006 r. (uzupełnionego w dniu 16/01/2007 r.), Naczel ...

Czy wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Postanowienie Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) w związku z wnioskiem nr Fr/3327/1/07 z dnia 01.02.2007 r. (data wpływu do US Łuków 05.02.2007 r.), Urzędu Miasta w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł ...

Generowanie strony w 81 ms