Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

Czy obowiązek podatkowy powstaje po wykonaniu usługi transportowej na terenie kraju w dniu wystawienia faktury i powinien być uwzględniony w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wykonano usługę i wystawiono fakturę?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 24.06.2005r. wynika, że firma świadczy usługi transportowe na terenie kraju. Po wykonaniu usługi firma wystawia fakturę VAT obciążającą usługobiorcę, stosując różne terminy płatności od 7 do 30 dni. Do deklaracji VAT za dany miesiąc firma przyjmuje podatek należny zgodny z datą wystawienia faktury i wykonania usługi (np. należny podatek wynika ...

� Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w związku z wykonywanymi pracami remontowymi.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając s ...

Czy w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej obowiazek podatkowy, podobnie jak za zaliczeniem pocztowym, powstaje z chwilą otrzymania zapłaty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2005 r. dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za pośrednictwe ...

Czy prawidłowym jest wystawianie jednej zbiorczej faktury dokumentującej wykonanie wszystkich usług transportowych w przeciągu jednego miesiąca na koniec danego miesiąca?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w zakresie dokumentowania wykonywanych usług transportowych dla celów podatku od towarów i usług , przedstawione w piśmie z dnia 28 września 2005 r. jest niepra ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu na terytorium kraju ?

Na podstawie przepisów:-art. 14a par. 1, 2 i 4, art. 216, art. 217 i art. 236 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 2006r. (data wpływu do tut. Organu - 26.02.2006r.) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm ...

Czy podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT czynny obowiązany jest opodatkować podatkiem od towarów i usług wykonane, lecz nie zapłacone, usługi najmu lokalu użytkowego ?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w 2005 roku wynajął on lokal użytkowy. Zgodnie z postanowieniami umowy co miesiąc wystawiał faktury VAT za wykonane usługi najmu. Ponieważ najemca nie zapłacił należności wynikającej z dwóch kolejnych faktur, zerwał umowę dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym. Pomimo dodatkowych wezwań, dotychczas najemca nie uregulował należności z ...

Wnioskodawca w związku z posiadanymi kwalifikacjami pełni funkcję biegłego sądowego z dziedziny techniki samochodowej i analizy wypadków drogowych przy Sądzie Okręgowym. Jako biegły sądowy wykonuje badania i sporządza opinie na zlecenie organów procesowych, tj. prokuratur i sadów oraz policji. Czy w przypadku świadczenia wspomnianych usług obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury czy z chwilą otrzymania należności?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając jego stanowisko odnośnie momentu powstania obowiązku ...

W jaki sposób opodatkować zaliczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego do kilku kolejno po sobie następujących usług transportowych?

Podatnik złożył w dniu 02.02.2006 r. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego na temat: w jaki sposób opodatkować zaliczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego do kilku kolejno po sobie następujących usług transportowych? Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, że od kontrahenta, dla którego świadczy usługi transportu zarówno międzynarodowego jak ...

Spółka zawrze umowę kolportażu wydawnictw prasowych, w celu ich dalszej sprzedaży na rynku. Kiedy powstanie przychód należny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku sprzedaży wydawnictw prasowych i dziełowych, gdy umowa z firmą świadczącą usługi kolportażowe przewiduje faktury po rozliczeniu zwrotów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 lutego 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT dostawa działek budowlanych, stanowiących wspólną własność małżeńską?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 06.04.2006r. oraz załączonego aktu notarialnego wynika, iż od maja 1994r. Podatnik wspólnie z żoną jest właścicielem gruntu, otrzymanego w drodze darowizny, który według planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przedmiotowy grunt stanowi 10 działek budowlanych , które Podatnik zamierza sp ...

Generowanie strony w 78 ms