Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: płyta CD

Czy sposób rozliczenia importu licencji, dokonany przez organ celny, jest prawidłowy? W jaki sposób powinno wyglądać rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, w związku z opisaną transakcją? Podatnik uważa, że przedmiotem dokonanej przez niego transakcji był zakup od firmy z USA licencji programu komputerowego na płycie CD z podręcznikiem. Nie dokonał on importu towaru, tzn. płyty CD i podręcznika, ale dokonał importu usług licencyjnych, a w/w przedmioty są jedynie dodatkiem do tego importu – a nie jego przedmiotem. Wobec powyższego podatnik uważa, że powinien wystawić fakturę wewnętrzną – zgodnie z art. 106 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług - ustalając podstawę opodatkowania w oparciu o zasadę ujętą w art. 29 ust. 17 w/w ustawy. Wyjątek ustanowiony w art. 29 ust. 17 – wg podatnika - nie dotyczy dokonanej przez niego transakcji. Podatnik wskazuje, że miejscem świadczenia importu usług licencyjnych jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy), tzn. w Polsce i usługa ta powinna zostać rozliczona na zasadzie tzw. samoopodatkowania, a nie tak jak dokonał tego Urząd Celny pobierając podatek VAT przy odprawie celnej.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonał zakupu licencji na nośniku CD wraz z kluczem sprzętowym i podręcznikiem od firmy posiadającej siedzibę na terytorium USA. W czasie odprawy celnej zastosowano procedurę celną jak dla importu towaru (CD z kluczem sprzętowym i podręcznikiem) wraz z usługą (zakup licencji) i naliczono podatek VAT od całej wartośc ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana dostawa książki wraz z płytą?

W dniu 23.09.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stanie faktycznym opisanym poniżej. Stan faktyczny: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż podatnik dokonuje dostawy książek o tematyce przyrodniczej wraz z dołączoną płytą CD. Książka zawiera opisy ptaków, płyta zaś nagranie ...


Podatnik zamierza sprowadzać podręczniki wydrukowane w Niemczech do nauki języka niemieckiego, niektóre w zestawieniu z płytami CD lub DVD albo z taśmami magnetofonowymi, następnie sprzedawać odbiorcom indywidualnym lub firmom w Polsce. Urząd Statystyczny określił PKWiU: podręczniki - 22.11.21-10.00 nośniki elektroniczne CD, DVD - 22.11.22-00.00 taśmy magnetofonowe do 4 mm - 22.14.12-30.00 taśmy magnetofonowe równe lub powyżej 6 mm - 22.14.12-50.00 Podatnik prosi o zajęcie stanowiska odnośnie wysokości stawki VAT dla sprzedaży towarów w kraju.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.02.2006 r. wpłynął wniosek Podatni ...


Podatnik w 2005 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; budowa dróg kołowych i szynowych; rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne.W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje komputer, którego nie zaliczył do środków trwałych. Do powyższego komputera dokupił pamięć przenośną o wartości 165 zł oraz zamierza kupować płyty CD.Czy koszt zakupionej pamięci przenośnej oraz zakupywanych płyt CD będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?

W dniu 23.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z treści przedmiotowego pisma wynika, że w 2005 r. rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; budowa dróg kołowych i szynowych; rozbiórka i burzenie obiekt ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy dostawa książki do nauki języka angielskiego z płytą CD jest dostawą książki w rozumieniu art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o VAT objęta stawką 0%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 30.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.12.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów praw ...

Zdaniem Wnioskodawcy, cyt. ,,... skoro zgodnie z § 9 cyt. wyżej w pkt. a) rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798) - zwane dalej rozporządzeniem - przyp. wł.) faktury VAT nie muszą zawierać podpisów stron, to § 23 tego rozporządzenia można interpretować tak, że oryginały i kopie faktur, a także ich duplikaty można przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na nośniku komputerowym i nie jest konieczne ich wydrukowywanie i przechowywanie w formie papierowej". Ponadto zdaniem wnioskodawcy z uwagi na fakt iż § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia cyt. ,,zezwala na posiadanie faktury korygującej bez podpisu odbiorcy, ale z innym dowodem potwierdzenia jej odbioru, np. w formie zwrotnego poświadczenia odbioru pocztowej przesyłki poleconej, w którym zaznaczono, iż dotyczy ona konkretnej faktury korygującej (...) możliwe jest przechowywanie faktur korygujących (w rozumieniu § 23 cytowanego rozporządzenia) na nośniku komputerowym, a nie w formie wydruku dokumentu".

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 16.02.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 17.02.2006 r.), uzupełnionym pismem z dn. 24.04.2006 r. (termin do wniesienia uzupełnienia przywrócono postanowieniem z ...

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż czasopisma z załączonym promocyjnie filmem na płycie DVD lub innym nośniku powinna być opodatkowana stawką 7 %.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 20.02.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 20.02.2006 r.), uzupełnionym pismem z dn. 28.04.2006 r. w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania pr ...

Czy płyta CD załączona do książki stanowi prezent o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, jeżeli suma kosztów przypadająca na nabycie lub wytworzenie pojedynczej płyty CD nie przekracza kwoty 5 zł?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona w ramach prowadzonej działalności wydawniczej, wydaje ośmioczęściową publikację dotyczącą narodowych drużyn piłkarskich. W celu wsparcia sprzedaży ksi ...

Generowanie strony w 41 ms