Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o rachunkowości

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodne z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2000r. Nr 76, poz.694 - tj.) Spółka m ...

Czy spółdzielnia powinna tworzyć rezerwę na niewykorzystane w 2003 r. urlopy wypoczynkowe pracowników produkcyjnych ? Czy utworzona w ten sposób rezerwa będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004 r. w sprawie zapytania w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w opraciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Stosowanie do regulacji art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe mają obowiązek udzielić - na pis ...

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...

Czy można uznać zakup systemu alarmowego za zakup środka trwałego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacji, gdy zakupione urządzenie zostanie na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawione ? Umowa dzierżawy będzie nakładała na dzierżawcę obowiązek zapłaty czynszu dzierżawnego, tj. wynagrodzenia za obsługę systemu i nadzór nad nim jak również opłatę za wykup systemu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. (data wpływu do Urzędu 19.03.2004 r.) informuje, że: stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, ...

Czy zakład pracy chronionej, który dokonał zakupu środka trwałego z ZFRON – ze środków pochodzących ze zwolnień – może do kosztów uzyskania przychodów zaliczać amortyzację tego środka trwałego i czy wartość tej amortyzacji stanowi przychód podatkowy?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), zakład pracy chronionej, a taki status posiada jednostka, ...

Z treści pisma wynika, że Spółka zamierza odzyskać podatek od towarów i usług naliczony przy nabyciu towarów i usług za granicą. W tym celu zamierza zawrzeć umowę z firmą, która występowałaby w imieniu podatnika z wnioskiem o zwrot podatku za granicą. Podstawą starania się o zwrot podatku jest dowód zakupu, czyli oryginalne faktury VAT i rachunki dokumentujące nabycie towarów i usług. W tym celu firma zajmująca się odzyskiwaniem podatku VAT za granicą, kompletowałaby wszystkie oryginalne faktury z poszczególnych krajów w siedzibie Spółki, które następnie wraz z innymi dokumentami i informacjami wymaganymi przepisami tych państw, byłyby przekazywane do odpowiednich instytucji w danym kraju. Po zebraniu oryginałów faktur, w Spółce pozostaną odpowiednio zabezpieczone kopie, ostemplowane z informacją, iż została wdrożona procedura odzyskiwania naliczonego podatku VAT. Zagraniczny Urząd Skarbowy, po rozpatrzeniu dokumentacji, wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku. Wraz ze zwrotem ma obowiązek oddać oryginalne faktury, przy czym są one ostatecznie i trwale oznaczone, aby nie mogły być ponownie wykorzystane. W związku z tym podatnik składa zapytanie: czy kopie tych faktur będą honorowane przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego i inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w przypadku kontroli w tym czasie. W ocenie podatnika, z uwagi na zapis art. 75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz obowiązujące od 01 lipca 2001 r. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku podróżnym, kopie wyżej wymienionych dokumentów winny być uznane przez pracowników organów skarbowych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że podatnik ma wątpliwości, czy kopie faktur dokumentujących zakup towarów bądź usług będą honorowane przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego i inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w przypadku przeprowadzenia w tym czasie kontroli. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst ...

Czy na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje możliwość ujmowania w koszty uzyskania przychodów rezerw tworzonych w przedziałach miesięcznych na pokrycie przyszłych kosztów?

Spółka Akcyjna wprowadziła system informatyczny w którym jedną z zasad jest zamykanie obrotów każdego miesiąca i sporządzanie bilansu zamknięcia drugiego dnia po zakończeniu miesiąca. Zdaniem Spółki tak krótki termin zamykania obrotów będzie wymagał tworzenia rezerw na koszty, których rzeczywista wartość w danym miesiącu nie będzie jeszcze znana. Rezerwy będą tworzone między innymi na takie koszty ...

Dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii dotyczącej zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych oraz przyjęcia okresów rozliczeniowych w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji uchylenia postanowienia o upadłości i ponownym ogłoszeniu upadłości ale w innym terminie.

Pismem z dnia 2 grudnia 2003r. Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W przedmiotowym piśmie podatnik prosi o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii dotyczącej zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych or ...

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów ma obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2004r., w związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych w świetle przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kie ...

- dotyczy sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowej dla operatorów telewizji kablowej od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Odpowiadając na pismo z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, jak niżej. Zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie przez organ podatkowy pisemnej informacji dotyczącej sposobu prowadzenia dokume ...

Generowanie strony w 3 ms