Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kredyt refinansowy

Podatniczka pyta czy będzie zwolniony od 10 % podatku przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości , który zostanie przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego .

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / jednolity tekst Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. / po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 14.07.2005r.. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego Wa ...

Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przed uplywem 5 lat i przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego, będą zwolnione ze zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 207 oraz art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana X z dnia 11.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole z dnia 02.08.2005 r. Nr US/PD-I/1/24/98/2005 w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowisko podatnika zawarteg ...

Czy w ramach nabytej ulgi odsetkowej mozna odliczyć kwotę odsetek od kredytu refinansowego, zaciągniętego na spłatę pierwotnego kredytu na budowę budynku mieszkalnego?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym zapytaniu wynika, że w sierpniu 2003 r. zaciągnęliście Państwo kredyt bankowy na budowę budynku mieszkalnego w wysokości 185.000,- zł. Inwestycja została zakończona w 2004 r. Nabyliście Państwo prawo do ulgi odsetkowej i w zeznaniu rocznym za 2004 r. mogliście odliczyć od dochodu wydatki na spłatę odsetek od w/w kredytu. Z uwagi na bardziej korzystne ...

Zapytanie dotyczy możliwości dalszego korzystania z ulgi odsetkowej z tytułu spłaty odsetek od kredytu, zaciągniętego na spłatę kredytu hipotecznego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dn. 31-01-2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Biela ...

Czy ulga odsetkowa przysługuje osobie, która wynajęła zakupiony lokal?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z 23.01.2006 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej możliwości skorzy ...

Czy zawarcie umowy w innym banku, której celem byłoby „refinansowanie kredytu na finansowanie inwestycji prowadzonej przez D. SA na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych” będzie wystarczająca przesłanką do zachowania przysługującej ulgi odsetkowej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2006 r. (data wpływu 21.03.2006 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a ...

Pytanie dotyczy potwierdzenia, że odsetki od kredytu zaciągniętego na refinansowanie zakupu udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Stronyz dnia 09.08.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, że odsetki od kredytu zaciągniętego n ...

Czy po zaciągnięciu kredytu refinansowego na spłatę kredytu hipotecznego w innym banku, przeznaczonego na budowę domu jednorodzinnego, w dalszym ciągu będzie można odliczać od dochodu odsetki od ww. kredytu refinansowego?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony (...) wniesionego 21.06.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatk ...

Czy zmiana waluty kredytu na budowę domu jednorodzinnego złotych na franki szwjcarskie nie spowoduje utraty prawa do odliczania od dochodu odsetek kredytowych?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony wniesionego 21.06.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego ...

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie w ramach ulgi odsetkowej w przypadku zawarcia innym bankiem nowej umowy kredytowej, której celem będzie refinansowanie kredytu mieszkaniowego udzielonego na nabycie nieruchomości od developera na rynku pierwotnym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26b ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu podania z dnia 20.09.2006 r. w sprawie interpretacji prawa po ...

Generowanie strony w 43 ms