Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo międzynarodowe

Czy Bank jako płatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 12 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Cypru do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5% osiągniętych przez kontrahenta cypryjskiego przychodów.

D E C Y Z J A Na podstawie art.14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ), art.21ust.1 pkt 1 ustawy z dn.15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( jt. z 2000r. Dz. U. Nr 54, poz.654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 29.06.2005r. wniesionego przez Bank „B” na postanowienie Naczelnika Pierwszego ...

Czy w przypadku nabycia przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po przysposabiającej Pani Elena L. własności rzeczy lub praw majątkowych (znajdujących się lub wykonywanych we Włoszech), nabycie takie będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn, przy założeniu, iż Wnioskodawczyni dokona zgłoszenia tego nabycia w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy (zakładając jednocześnie, że Wnioskodawczyni w chwili otwarcia spadku będzie posiadać obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu w Polsce)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 89 ms