Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo poboru

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w grudniu 2003r. w ramach prawa poboru jako prawa do akcji (PDA), które w marcu 2004r. zasymilowały się z pozostałymi akcjami podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia Pana ... na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2005r. Nr DF/415-441/05/FW dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie z ...

Czy w związku z tym, że Spółka jest spółką z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa nie podlega od 1 stycznia 2007 r. obowiązkowi z ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa dotyczącemu wpłat z zysku przez jednoosobowe spólki SP? Spółka posiadała status jednoosobowej spółki SP. Dnia 29 grudnia 2006 r. uchwałą Akcjonariuszy P. S. A. podwyższono kapitał zakładowy tej spółki z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej. Nowe akcje imienne serii B objął Skarb Państwa. Na podstawie "Umowy o objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki P. S.A." zawartej w formie aktu notarialnego z 29 grudnia 2006 r. Skarb Państwa w zamian za objęte akcje wniósł wkład niepieniężny w postaci akcji ośmiu spółek dystrybucyjnych i elektrowni, których był właścicielem. Zgodnie z tą umową Skarb Państwa m. in. wniósł tytułem wkładu niepieniężnego akcje serii A Wnioskodawcy, stanowiące 85% wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Spółki. Akcje zostały wniesione za zgodą Rady Ministrów wydaną na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Wydanie akcji zgodnie z umową nastąpiło 29 grudnia 2006 r. Dnia 19 stycznia 2007 r. Sąd dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego P., a jej Zarząd w tym samym dniu zwrócił się z wnioskiem o dokonanie stosowanych zmian w księdze akcyjnej. Zarząd Wnioskodawcy złożył do Sądu stosowny wniosek, na podstawie którego postanowieniem z 20 lutego 2007 r. Sąd wykreślił Skarb Państwa jako jedynego akcjonariusza Wnioskodawcy. Dane nowego akcjonariusza P. S. A. zostały ujawnione przez Zarząd Wnioskodawcy w księdze akcyjnej 29 grudnia 2006 r. zgodnie z KSH i w/w umową. Zgodnie z KSH dokonano wpisu na odcinku zbiorowym akcji Spółki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

czy zakup w 2006 r. praw poboru do akcji S. S.A. należy zaliczyć do kosztów tegoż roku?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2007 r., stwierdza, że kosztami uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych są wydatki związane z ich nabyciem, przy czym koszty te ...

Podatnik pyta, czy sposób wyliczenia kosztów uzyskania przychodów od sprzedaży praw poboru akcji firmy X jest prawidłowy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez Pana D. wnioskiem z dnia 30.04.2007r., uzupełnionym dnia 12.07.2007r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodaw ...

Czy uzyskany dochód ze zbycia praw poboru wynikających z akcji nabytych przed 1 stycznia 2004r. jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Czy uzyskany dochód ze zbycia praw poboru wynikających z akcji nabytych przed 1 stycznia 2004r. jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Czy uzyskany dochód ze zbycia praw poboru nabytych przed dniem 1 stycznia 2004r. jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Koszty uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży praw poboru.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Koszty uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży praw poboru.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy dochody ze sprzedaży akcji mogą być zwolnione z podatku dochodowego w myśl art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imien ...

Generowanie strony w 49 ms