Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynność pozorna

"Czy faktura wystawiona w trybie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie daje nabywcy podstawy do odliczenia podatku VAT w niej zawartego ?".

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r.) "w przypadku gdy osoba prawna (...) wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie jest objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku". ...

Ustalona przez organy skarbowe okoliczność, że bezpośredni poprzednicy zbywców towaru sprzedanego podatnikowi nie udokumentowali jego pochodzenia nie daje podstaw do przypisania tym czynnościom pozorności bądź celu w postaci obejścia prawa czy też czynności sprzecznych z prawem. Podatnik nie musi zgłębiać drogi jaką odbywał towar zanim znalazł się w rękach jego bezpośredniego kontrahenta. Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z takich faktur.

Przedmiotem wniesionej skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2004 r. Sygn. akt SA/Bk 862/03, uchylający decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 30 maja 2003 r. o nr PPI/4408-45/BB/03 określającą Szymonowi S. podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000 roku. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: W wynik ...

1. Stanowisko, które wyraził Sąd na s. 6 uzasadnienia zaskarżonego wyroku, że w świetle odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego - art. 58 i art. 83, zawartego w § 50 ust. 4 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów organy podatkowe nie miały prawa do ingerowania w sferę stosunków cywilnoprawnych, miały natomiast uprawnienie i obowiązek przy stosowaniu tego przepisu prawa podatkowego do dokonania ustalenia czy przyjęte za podstawę rozliczenia podatkowego faktury nie dotyczyły czynności, do których miały zastosowanie art. 58 i art. 83 K.c., nie narusza zasady praworządności i jest zgodne z prawem. 2. Art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stanowił, że czynności określone w ust. 1-3 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Wynikało więc z niego, jak również i z innych unormowań zawartych w tej ustawie, w szczególności z art. 19 ust. 1 i 2, że w toku postępowania podatkowego prowadzonego w celu określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług, w tym prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, organy miały obowiązek ustalić gospodarczą istotę czynności podejmowanych przez podatnika, w tym również w kontekście szerszych operacji gospodarczych ("łańcuszków" transakcji), w których uczestniczył, aby ustalić czy faktury istotnie stwierdzały nabycie towarów i usług, czy też działania podejmowane dla pozoru lub z innych przyczyn nieważne, które takiego celu nie miały lub nie mogły do niego doprowadzić.

Zaskarżonym wyrokiem z 19 stycznia 2005 r., sygn. akt SA/Sz 1855/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki Akcyjnej E w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r. Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny, przedstawiony przez Sąd w uzasadnieniu wyroku: ...

Czy czynsz najmu opłacony z góry za cały okres trwania umowy najmu nie będzie zakwalifikowany jako ukryta umowa pożyczki?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie: przychody podatk ...


Użyty w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwrot "części" obejmuje zarówno części jako składowe do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, jak i części zamienne do urządzeń ainstalowanych na wymienionych jednostkach pływających.

Pismem z dnia 31 stycznia 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2005 roku, pani Bożena B. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o p ...

Skoro okoliczność została wyjaśniona wystarczająco w postępowaniu i nie jest kwestionowana przez stronę, stanowisko Sądu pierwszej instancji o obowiązku wystąpienia przez organ podatkowy, na podstawie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej do sądu powszechnego z pozwem o ustalenie istnienia stosunku prawnego - pożyczki nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy.

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 149/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżoną przez E. Sp. z o.o. w B. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 grudnia 2006 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. Z ustaleń faktycznych dokonanych przez Sąd pierwszej instancji wynika, że powyższym rozstrzygnięciem organ odwoławcz ...


Generowanie strony w 47 ms