Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: promy

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi dozoru obszaru promu i urządzeń wraz z przynależnym obszarem i usługi telekomunikacyjne polegające na udostępnianiu telefonów stacjonarnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy, stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2005 r., który wpłynął w dniu 11.03.2005 r. do tut. organu podatkowego o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

1. Usługi pośrednictwa, rzeczoznawstwa i spedycji międzynarodowej związane z transportem międzynarodowym nie są więc jak prawidłowo uznał Sąd pierwszej instancji eksportem usług, a ich preferencyjne opodatkowanie wynika z § 62 ust. 1 pkt 11 wskazanego wyżej rozporządzenia. 2. Warunkiem opodatkowania 0% stawką podatku usług określonych w §62 i to zarówno wskazanych w ust. 1 pkt 4 jak i w ust. 1 pkt 11 jak trafnie przyjął Sąd pierwszej instancji jest w myśl ust. 2 tego paragrafu prowadzenie przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie Poza umową o zarządzanie promami i fakturą skarżąca nie wskazywała innej dokumentacji, z której wynikałby związek usług pośrednictwa, rzeczoznawstwa z usługami transportu międzynarodowego określonymi w § 56 ust. 1 i w § 57. Z uwagi na ogólnikowość czynności określonych w umowie oraz ich przykładowe tam wymienienie, a także brak w fakturze określenia jakie konkretnie czynności zostały faktycznie przez wystawcę faktury wykonane słusznie Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjął, że ani umowy, ani też faktury nie można uznać za dokumentację świadczącą o zachowaniu warunków określonych we wskazanych wyżej przepisach do zastosowania stawki 0% do kompleksowej usługi zarządzania statkami.

Decyzją z 26 lipca 2002 r., Nr l US.KP-17503-299/94/02, wydaną z powołaniem się na przepisy art. 21 § 3 i art. 52 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 pkt 6, art. 5, art. 10, art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 4 i 6 i art. 39 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usł ...

Czy pracownikom przeprawiającym się promem, przysługuje ryczałt za nocleg odbyty na promie w trakcie rejsu ze S….. do Y i czy korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Min ...

możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet związanych z podróżami służbowymi osoby prowadzącej działalność transportową i budowlaną

Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu, interpretację indywidualną z dnia 12 lutego 2008 r., Nr ITPB1/415-534/07/HD, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów na wniosek Podatnika z dnia 09 listopada 20 ...

Generowanie strony w 5 ms