Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: użytki rolne

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że prowadzi gospodarstwo rolne, jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupił nieruchomości rolne od Agencji Nieruchomości Rolnych. W skład nieruchomości wchodzą grunty rolne, orne na które Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i działań gminy wymienione są one jako teren użytków rolnych, pojedyncza zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Studium nie przewiduje zmiany przeznaczenia działki. Podatnik nabył przedmiotowe grunty jako opodatkowane stawką 22%.Podatnik dodatkowo wyjaśnił, że grunty zakupione od Agencji Rynku Rolnego to grunty orne przeznaczone na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, w celu prowadzenia na nich działalności rolniczej. Wnioskodawca, który jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, uważa że przysługuje Mu prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych dla udokumentowania sprzedaży gruntu.

W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłodzku, stanowisko Pana w opisanej wyżej sprawie, w przedstawionym stanie faktycznym, wg stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia wniosku jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1, obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są w ...

Podatnik zakupił działkę z zamiarem przeznaczenia jej na działalność rolniczą. Przedmiotem działalności podatnika są między innymi uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo. Grunt ten nigdy nie został przeznaczony pod działalność gospodarczą, obecny stan działki to teren zakrzewiony, ugór. Czy grunt ten podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), postanawiam udzielić na wniosek podatnika interpretacji art. 1 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), stwierdzając, że tylko część działki nr 2871 położona w B., będąca własnością spółki, podlega opodatkowaniu podatk ...

Czy użytek rolny, na którym zlokalizowany jest rów (W) podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Wójt Gminy Medyka, działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), postanawia uznać rowy oznaczone w ewidencji gruntów symbolem W jako użytki rolne podleg ...

dotyczy opodatkowania podatkiem rolnym użytku rolnego, na którym zlokalizowany jest rów

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, na podstawie art. 14a § 1 - 4, art. 14b § 1 - 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), postanawia uznać użytek rolny, na którym zlokalizowany jest rów (W) jako podlegający opodatkowan ...

dotyczy opodatkowania użytków rolnych w postaci rowów (W) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Na podstawie art. 14a § 4 i art. 14b § 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku R. z dnia 25.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w części dotyczącej opodatkowania uży ...

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowych sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, przedmiotem jego działalności są m.in. uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo, a nieruchomości - jakkolwiek zakupione przez niego z takim zamiarem - nie zostały dotąd na działalność rolniczą, ani inną gospodarczą, zajęte, a obecny ich stan to tereny zakrzewione i ugory. Czy grunty te podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, jeżeli przedmiot jego działalności obejmuje także - wymienione wyżej - uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo?

Na podstawie art. 14a § 4 i art. 14b § 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku M. sp. z o.o. z siedzibą w L. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), udzielam następującej interpretacji: Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków ...

Czy w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw grunt oznaczony jako działka ewidencyjna (�) sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako łąki i pastwiska trwałe, który ww. podatnik jako wieczysty użytkownik nie zajmuje na prowadzenie działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Wójt Gminy Mielec, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4,art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), postanawia stwierdzić, że działka (...) ujęta w księdze wieczystej (...), będ ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości bądź rolnym, gruntów sklasyfikowanych w ewidencji jako użytki rolne będące własnością Spółki, nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE Na mocy art.14a w trybie art.216-219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.), art.2 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 9, poz.84 ze zm.) oraz art.1 i art.2 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z ...

W jakich sytuacjach ma zastosowanie zwolnienie określone w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dn. 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2005r., Nr 41, poz. 399, ze zm.) przeniesienie własności nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez ob ...

Czy w przypadku sprzedaży w 2006 roku gruntów rolnych sklasyfikowanych jako grunty orne i użytki rolne zabudowane wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego w celu dalszego użytkowania rolniczego, któe to grunty zostały częściowo nabyte w 2000 roku, a częściowo w 2003 roku, należy zapłacić zryczałtowany 10% podatek dochodowy z tytułu przedmiotowej umowy sprzedaży, o któym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 02.08.2006r. umową sprzedaży sporządzoną w formie aktu notarialnego za Rep. A Nr 4425/2006 w Kancelarii Notarialnej w B. sprzedali Państwo zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym nieruchomość rolną oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 59/9 sklasyfikowaną jako grunty orne i użytki rolne zabudowane położoną w obr ...

Generowanie strony w 206 ms