Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kredyt bankowy

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych na finansowanie działalności inwest ...

Decyzją Wojewody z 30.12.2002 r. został zmieniony podmiot dotacji przyznanej w 1998 r. Fundacji - z przeznaczeniem na fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców - na Spółkę. Od 31.12.2002 r. po przekazaniu przez Fundację wolnych środków pieniężnych, znajdujących się na kontach bankowych oraz wierzytelności znajdujących się u pożyczkobiorców, Spółka stała się podmiotem administrującym funduszem pożyczkowym. Na podstawie zawartych umów z pożyczkobiorcami, Spółka wstąpiła w miejsce Funduszu do czynnych umów o udzielenie pożyczki z dniem 31.12.2002 r, stała się ich stroną. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź: Czy Spółka może zwolnić się z podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. od kwoty dotacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 15.02.1990 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? Naszym zdaniem dotacja podlega zwolnieniu tym bardziej, że Fundacja zapłaciła już od tej dotacji podatek dochodowy. W 1998 r. przepis dotyczący zwolnienia dotacji, otrzymanych z budżetu państwa czy samorządu terytorialnego nie obowiązywał, a Fundacja nie wystąpiła do Urzędu Skarbowego o indywidualne zaniechanie podatku.

W związku z pismem jednostki oraz działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście informuje iż: zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub ...

Dnia 16.12.2003r. nabyłem samochód ciężarowy, który bedzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Na zakup samochodu zaciągnąłem kredyt bankowy. W dniu 22.12.2003r. podpisałem z bankiem umowę przewłaszczeniasamochodu, na mocy której bank został właścicielem pojazdu. Czy będę miał prawo do ujmowania w kosztach odpisów amortyzacyjnych tego pojazdu ? Czy używanie samochodu będzie dla mnie stanowiło przychód przychód z nieodpłatnych świadczeń ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 15.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. w sprawie wyjaśnienia, czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśni ...

W 2002 roku zakupiłem mieszkanie własnościowe, dla którego założono księgę wieczystą. Na kupno w/w mieszkania zaciągnąłem kredyt w banku. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: Czy przy rozliczeniu rocznym za 2003 rok mogę odliczyć koszt kredytu i odsetek, które poniosłem w 2003 roku?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 29 stycznia 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuj ...

Podatnik korzystał z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W 2002r. zawarł związek małżeński. Żona w 1998r. kupiła lokal mieszkalny, który częściowo sfinansowała kredytem mieszkaniowym. Czy wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na spłatę kredytu mieszkaniowego spowoduje konieczność doliczenia do podatku wcześniej odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach dużej ulgi budowlanej ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.11.2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho ...

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

Czy różnice kursowe, wynikające z przewalutowania kredytu są: -dodatnie-przychodem podatkowym, -ujemne-kosztem podatkowym?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12 lutego 2004 roku, (uzupełnione pismem z dnia 19 lutego 2004 roku), dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczania do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic, wynikających z przewalutowania na polskie złote kredytu bankowego zaciągniętego w walucie EURO, Naczelnik Warmińsko – Mazur ...

Czy wysokość rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów jest bezpośrednio związana z kwotą kredytu, czy z rezerwą utworzoną na pokrycie tego kredytu?

W odpowiedzi na zapytanie prawne Banku z dnia 16.12.2003 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Nowej Soli 18.12.2003 r., które zostało przekazane do realizacji LUS w dniu 08.01.2004 r.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa udziela następującej interpretacji na powstałą wątpliwość w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 pkt. 26 lit. d ...

Czy różnice kursowe powstałe na skutek konwersji kredytu dewizowego na kredyt złotowy stanowią koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, że zaciągnięcie kredytu zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, a późniejsza jego spłata w myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jednakże zaciągnię ...

Generowanie strony w 10 ms