Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek barwienia

Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350°C i który to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m3 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych do celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96 poz. 815) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.07.2005r. (wpływ do tut. Urzę ...

Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350°C i któy to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m#179; nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia a także czy ten olej, spełniający wymogi Taryfy Celnej do kodu CN 2710 19 61 podlega stawce podatku akcyzowego w wysokości 60 zł/1000kg?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych do celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96 poz. 815), § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia ...

Czy przepis § 1 ust.1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815), który wszedł w życie z dniem 17 czerwca 2005r ma zastosowanie do oleju napędowego wykorzystywanego do celów żeglugi objętego procedurą dopuszczenia do obrotu (w imporcie) i zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie przed 17 czerwca 2005r, a nie odsprzedanego odbiorcom posiadającym jednostki pływające.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.), - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 15.06.2005r. - jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 15.06.2005r. firma XX, zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815), który wszedł w życie z dniem 17 czerwca 2005 roku ma zastosowanie do oleju napędowego wykorzystywanego do celów żeglugi objętego procedurą dopuszczenia do obrotu (w imporcie) i zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie przed 17 czerwca 2005 roku, a nie odsprzedanego odbiorcom posiadającym jednostki pływające po dniu 17 czerwca 2005 roku.

P O ST A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 § 1 i § 2, art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 5 września 2005 roku Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie utrzymuje w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie nume ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815), który wszedł w życie z dniem 17 czerwca 2005 roku ma zastosowanie do oleju napędowego wykorzystywanego do celów żeglugi objętego procedurą dopuszczenia do obrotu (w imporcie) i zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie przed 17 czerwca 2005 roku, a nie odsprzedanego odbiorcom posiadającym jednostki pływające po dniu 17 czerwca 2005 roku.

P O ST A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zmianami), - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 17.06.2005r. - jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 17.06.2005r. firma XX, zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr ...

Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350° C i który to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m3 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815)?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 05 sierpnia 2005r., wniesionym przez XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. braku obowiązku znakowania i barwienia oleju opałowe ...

Czy olej opałowy produkowany przez Pana i oznaczony symbolem PKWiU 24.14.73-67.20 oraz kodem CN 2707 99 19 będzie wyrobem nieopodatkowanym podatkiem akcyzowym? Jeśli będzie podlegał ustawie o podatku akcyzowym, to jaka stawka podatku będzie obowiązywać przy jego produkcji?Czy produkcja wyrobu niepodlegającego przepisom ustawy o podatku akcyzowym może odbywać się na składzie podatkowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Uznanie za wyrób akcyzowy oleju grzewczego o symbolu CN 38248098, który nie został wymieniony w załącznikach do ustawy o podatku akcyzowym, ale został przeznaczony na cele grzewcze

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Olej przeznaczony do celów opałowych wprowadzany do obrotu w kraju o kodzie CN 3824 90 97 nie podlega znakowaniu i barwieniu.

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 23 czerwca 2008 r. znak ITPP3/443-76/08/JK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ...

Olej przeznaczony do celów opałowych wprowadzany do obrotu w kraju o kodzie CN 3824 90 97 nie podlega znakowaniu i barwieniu.

W odpowiedzi na wezwanie Pani z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 23 czerwca 2008 r. znak ITPP3/443-75/08/JK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dy ...

Generowanie strony w 44 ms