Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek znakowania

Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350°C i który to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m3 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych do celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96 poz. 815) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.07.2005r. (wpływ do tut. Urzę ...

Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350°C i któy to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m#179; nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia a także czy ten olej, spełniający wymogi Taryfy Celnej do kodu CN 2710 19 61 podlega stawce podatku akcyzowego w wysokości 60 zł/1000kg?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych do celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96 poz. 815), § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia ...

Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350° C i który to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m3 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815)?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 05 sierpnia 2005r., wniesionym przez XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. braku obowiązku znakowania i barwienia oleju opałowe ...

Czy w świetle obowiązujących uregulowań prawnych tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, póz. 742 z późn. zm.) właściwe jest oznaczanie gotowych wyrobów napoju fermentowanego niewiniarskiego znakami akcyzy KW/BP/5 umieszczanymi na opakowaniu jednostkowym w kształcie odwróconej litery „U".

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a, art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, póz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Tryb., po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 15 września 2005r. (data wpływu do tutejszego urzędu 15 września 2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 29 września 2005r. (data wpływu 29 września 2005r. ...

Przedmiotem wniosku było rozstrzygnięcie czy wyrób będący mieszaniną piwa i wyrobów bezalkoholowych oznaczony symbolem PKWiU 15.94.10 o zawartości alkoholu od 8 ± 0,5% objętości, w opakowaniach 0,75 l jest zwolniony z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14a § 1, § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 , poz.60 z 2005 r. ze zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 28.12.2005 (wpłynął 29.12.2005) o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim postanawia uznać stanowisko podatnika za ...

w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 08.08.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej rodzaju banderol podatkowych jakie należy nałożyć na wyroby winiarskie ,które zostaną rozlane w składzie podatkowym Podatnika, z wina przywiezionego w cysternach, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1,§ 2, § 3, § 4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - "Ordynacja Podatkowa" (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. nr 8 poz.60/05 z późn. zmianami ) - w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 08.08.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej rodzaju banderol podatkowych jakie należy nałożyć na wyroby winiarskie ,które zostaną rozlane w składzie podatkowym Po ...

Czy olej opałowy produkowany przez Pana i oznaczony symbolem PKWiU 24.14.73-67.20 oraz kodem CN 2707 99 19 będzie wyrobem nieopodatkowanym podatkiem akcyzowym? Jeśli będzie podlegał ustawie o podatku akcyzowym, to jaka stawka podatku będzie obowiązywać przy jego produkcji?Czy produkcja wyrobu niepodlegającego przepisom ustawy o podatku akcyzowym może odbywać się na składzie podatkowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Uznanie za wyrób akcyzowy oleju grzewczego o symbolu CN 38248098, który nie został wymieniony w załącznikach do ustawy o podatku akcyzowym, ale został przeznaczony na cele grzewcze

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

obowiązek nakładania znaków akcyzy i stawka podatku dot. produktu Angostura Aromatic Bitter

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fin ...

Olej przeznaczony do celów opałowych wprowadzany do obrotu w kraju o kodzie CN 3824 90 97 nie podlega znakowaniu i barwieniu.

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 23 czerwca 2008 r. znak ITPP3/443-76/08/JK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ...

Generowanie strony w 8 ms