Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: artykuł

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje zakupów artykułów spożywczych: herbaty, kawy, wody mineralnej. Zakupione artykuły są zużywane w ramach działalności przedsiębiorstwa w trakcie spotkań jej pracowników z kontrahentami zewnętrznymi. W związku z powyższym Strona zwróciła się z pytaniem czy zużycie wspomnianych artykułów spożywczych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan pr ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować dostawę paluszków niedrożdżowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30.05.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.06.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Pytanie podatnika Czy przychód uzyskany przez pracowników jest wyłączony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 18.04.2006 r.(wpływ do Urzędu 19.04.2006r ) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E ...

Czy wydatki związane z organizacją sprzedaży premiowej dla bezpośrednich klientów i zakupem towarów promocyjnych wydawanych w jej ramach są kosztem uzyskania przychodów i czy podlegają ograniczeniom dotyczącym reklamy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Sp ...

Czy wydatki dotyczące zakupu artykułów spożywczych należy traktować jako wydatki na reprezentację i reklamę i można je zaliczać do kosztów tylko do wysokości 0,25 % przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop) , czy można je w całości traktować jako koszty uzyskania przychodów?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.04.2006 r. "A" Sp. z o.o. wniesionego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z dnia 22.03.2006 r., Nr 1433/NG/423/787/06/AG w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług publikacje o tematyce prawniczej zamieszczane w czasopismach prawniczych, opracowywane na podstawie zamówień gazet oraz wydawnictw? Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług usługi szkoleniowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j . z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 24 marca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co ...


Czy wystawiając fakturę na podstawie paragonu z kasy fiskalnej prawidłowe jest umieszczanie ogólnej nazwy artykułu np. jako "artykuły spożywcze" z rozbiciem na stawki VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana XXXXX, zam. YYYYY z dnia 30 stycznia 2006r. data wpływu do tut. organu podatkowego 06.02.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania praw ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować na fakturze korygującej sprzedaż ze stawką 3%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2006 r. (data wpływu: 20 kwietnia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT na faktur ...

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka wystąpiła o potwierdzenie wła­snego stanowiska zgodnie, z którym:- poszczególne składniki opodatkowane podatkiem VAT podlegają opodatkowaniu zgodnie z przy­pisanymi im stawkami tego podatku lub są zwolnione z opodatkowania tym podatkiem, (we wniosku pytanie nr 3),- podstawę opodatkowania poszczególnych składników majątkowych opodatkowanych podatkiem VAT stanowi ich wartość netto wynikająca z ksiąg sprzedającego (we wniosku pytanie nr 4).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowiec­kiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 26 września 2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 26 września 2006 roku), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji ...

Generowanie strony w 4 ms