Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: linia kolejowa

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku: - zbycia prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych, - zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i dostawy budynków i budowli usytuowanych na tym gruncie?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 12.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdz ...

1. Czy w związku ze wspomnianą nowelizacją ustawy o PKP, w konsekwencji której uchylono przepis art. 17 ust. 9 dotyczący zaliczenia należności z tytułu umowy do przychodu dla celów rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych, wymagalny czynsz ależny Podatnikowi na podstawie umowy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu u Podatnika ?2. W jakiej wysokości powinien zostać rozpoznany koszt uzyskania przychodu z tytułu aportu:a) czy, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na 1 pytanie, kosztem uzyskania przychodu Podatnika z tytułu wniesienia przedmiotu umowy aportem jest wartość początkowa netto składników majątkowych u Podatnika na dzień 30.09.2001r.,? b) czy, w przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie 1, tzn. jeżeli czynsz z tytułu umowy nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy o PKP, w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy, oraz zgodnie z zasadą praw nabytych, koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportu przez Podatnika powinien być pomniejszony o wartość nieopodatkowanego czynszu z tytułu umowy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 23.01.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – bior ...

Opodatkowanie odszkodowania wypłacanego na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 68 ms