Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: właściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Stosownie do art. 231 zd. pierwsze u.p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W takim wypadku do określenia wysokości wpisu zastosowanie ma § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w zw. z art. 231 i 233 u.p.p.s.a. Wniosek skarżących o zwolnienie od kosztów sądowych powyżej kwoty 250 zł nie mógł być rozpoznany ze względu na to, iż na tym etapie postępowania jego rozpatrzenie należy do właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W dniu 23 grudnia 2004 r. "R." Sp. z o.o. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt I SA/Ka 966/03 z dnia 11 października 2004 r. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie uiszczono wpis od skargi w wysokości 250 zł. Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 grudnia 2004 r. wezwano sk ...Generowanie strony w 17 ms