Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład górniczy

Czy tylko powierzchnię gruntów 126 000 m3 należy wykazać w deklaracji na podatek od nieruchomości jako przewidzianą w planie ruchu zakładu górniczego na działalonść eksploatacyjną i w konsekwencji zastosować do niej najwyższe stawki podatkowe przewidziane w uchwale rady gminy.

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Burmistrz Miasta Barczewa stwierdza iż stanowisko "E." Sp.z o.o. w O. zawarte we wniosku z dnia 22.05.2005 r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 22.05.2005 r. (data wpływu 25.05.2005 r.) zwróciliście się Państwo z prośbą o interpretację co do zakresu i sposo ...

Czy wartość prac przekraczających odpis na fundusz likwidacji zakładu górniczego stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2007r. (data wpływu do Urzędu 04.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieck ...

Czy koszty ponoszone na wytworzenie płyt żelbetonowych oraz ich ułożenie na terenie eksploatacji piasku stanowią nakłady na budowę środka trwałego, a później zwiększenia jego wartości, czy też można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, jako koszty pośrednie prowadzonej działalności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 10 ms