Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubezpieczenia

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2003 r. (data wpływu do Urzędu 17.02.2003) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont powypadkowy samochodu osobowego nie posiadającego po ...

Przychody z działalności gospodarczej

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z 26.02.2003 r. w sprawie momentu uzyskania przychodu z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego wyjaśnia: - zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Zasady wystawiania faktur VAT oraz możliwości odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.11.2003 r. (wpływ do tut. organu 06.11.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje, co następuje: Zasady wystawiania faktur VAT określa rozp ...

Ubezpieczony samochód ciężarowy będący w leasingu operacyjnym, uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku, PZU pokryło szkodę w wartości netto usługi naprawy. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinna zostać zaksięgowana wartość otrzymanego odszkodowania. Stanowisko podatnika. Wartość netto naprawy została zaksięgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w pozostałych przychodach.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2003 roku (data wpływu do tut. Urzędu 16.01.2003 roku) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych informuję że, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

- dotyczy działalności gospodarczej w zakresie likwidacji szkód na rzecz ubezpieczycieli wg symbolu PKWiU 67 20 10.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 27.08.2003 r. (data wpływu 29.08.2003 r.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: jak wynika z treści pisma prowadzi Pan działalność gosp ...

- ubezpieczenie samochodu stanowiącego środek trwały jako koszt uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 01.12.2003 r. (data wpływu 12.12.2003 r.) wyjaśnia co następuje: zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14. poz. 176 ze zm.) am ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugie ...


Podatnik zwrócił się z zapytaniem o określenie stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych w ramach prowadzonej działalności brokerskiej usług ubezpieczenia oraz usług likwidacji szkód.W ocenie Pytającego, do wykonywanych usług powinno mieć zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług.

Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z brzmieniem art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów, a także inne czynności wymienione w art. 2 ust. 3 cyt. ustawy. Od tej zasady ustaw ...

W jaki sposób wystawia się faktury VAT w przypadku gdy przedmiot sprzedaży został objęty ubezpieczeniem?

W myśl § 48 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz.268 ze zm. ) faktury oraz faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca a kopię zatrzymuje sprzedawca. Powyższe oznacza, iż oryginał faktury VAT powinien być w posiadaniu podm ...

Generowanie strony w 5 ms