Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doręczanie

Czy można uznania dowodu nadania przesyłki poleconej na poczcie za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę ?

Z wniosku Spółki w sprawie dotyczącej możliwości uznania dowodu nadania przesyłki poleconej na poczcie za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, iż Spółka prowadzi działalność handlową towarami dla dzieci - głównie zabawkami. Jako importer tych zabawek, Spółka odpo ...

Stwierdzone zostało, że awizowana przesyłka nie zawiera informacji doręczyciela o fakcie i miejscu pozostawienia zawiadomienia o pozostawieniu pisma, które wymagane jest przepisem art. 150 Ordynacji podatkowej. W przypadku, gdy okoliczności związanych z doręczeniem nie da się wyjaśnić w sposób nie budzący wątpliwości, wszelki wątpliwości winny być tłumaczone na korzyść strony.

Wyrokiem z dnia 28.10.2004 r., sygn. akt l SA/Po 1261/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił postanowienie Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19.03.2002 r., nr II - 1/732/700/2001 w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1996 r. oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz ...


Czy usługi świadczone dla poczty państwowej, wykonywane na podstawie umowy agencyjnej, kwalifikowane według PKWiU do grupowania 64.11, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wnio ...


Czy spełniony jest warunek wynikający z art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy dłużnik nie potwierdził otrzymania zawiadomienia o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych ?

W dniu 22 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. I... wystąpiła z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z wniosku wynika następujący stan faktyczny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka z o.o. I... sprzedała firmie D... Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu osprzęt systemu p.poż. oraz dokonała uruchomienia systemu wykrywania pożaru Schr ...

Skuteczne jest doręczenie przesyłki zawierającej decyzję, osobie będącej dorosłym domownikiem, członkiem rodziny podatnika pod adresem wskazanym przez stronę postępowania, innym niż adres zamieszkania. Wskazanie adresu do doręczeń nie jest „innym uzasadnionym przypadkiem" z art. 148 § 3 Ordynacji podatkowej, obligującym organ do wyłącznie bezpośredniego (do rąk własnych) doręczenia pisma adresatowi w miejscu przez niego wskazanym.

Wyrokiem z 27 czerwca 2006 r. sygn. akt I SA/Bk 89/06, wydanym na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu skargi Konrada R. uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 15 grudnia 2005 r. nr IS.ZPNI-/4 ...

Czy koszty wypłaty odszkodowania z tytułu niezgodnego z umową (regulaminem) terminu doręczenia przesyłki w ramach usługi P można uznać za wypełniające przesłanki art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ująć w kosztach uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

1. Stanowisko zajęte w uchwale składu 7 sędziów NSA z dnia 4 listopada 2008 r. sygn. akt I FSP 2/08, zgodnie z którym pojęcie "niewydanie postanowienia" użyte w art. 14 b § 3 Op oznacza brak jego doręczenia w terminie trzech miesiecy, liczonych od dnia otrzymania wniosku, "skonsumowało" wykładnię dokonaną w zapadłym wcześniej wyroku. 2. Trzymiesięczny termin wynikający z art. 14 b § 3 Op obowiązuje organ podatkowy także w sytuacji ponownego rozpatrzenia sprawy.

Zaskarżoną decyzją z dnia ... Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia "A" S.A. z siedzibą w G., odmówił zmiany postanowienia Naczelnika ... Urzędu Skarbowego z dnia ... zawierającego pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podstawą rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej był następujący stan faktyczny: Pismem z dnia 31 stycznia 2005 r. (uzupełniony ...


Generowanie strony w 99 ms