Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustanowienie prawa

Czy do podstawy opodatkowania w przypadku ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT) wlicza się wartość nakładów, poniesionych przez użytkowników lokali użytkowych, uznanych przez spółdzielnie po 1 maja 2004 r. za wkłady budowlane.

Z przedstawionego stanu faktycznego w piśmie wynika, iż spółdzielnia – w latach 70–tych, 80-tych oraz w 2001 r. zwarła z osobami fizycznymi umowy dzierżawy gruntów. Osoby te na wydzierżawionym gruncie wybudowały lokale użytkowe poprzez zabudowę przejść w istniejących budynkach mieszkalnych Spółdzielni. W wyniku powyższego osoby te stały się użytkownikami tych lokali nie posiadając do nich tytułu p ...

Stan faktyczny: W dniu 12.01.2005 r. zawarła Pani umowę o budowę lokalu mieszkalnego ze spółdzielnią mieszkaniową. Z dniem podpisania tej umowy powstało roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wkład budowlany jest Pani zobowiązana wnieść do 15.12.2005 r. Planowany odbiór lokalu nastąpi w II kwartale 2006 r. Stanowisko Strony: Pani zdaniem, umowa zawartą ze spółdzielnią mieszkaniową jest tytułem prawnym do lokalu i w związku z tym, należy się Pani ulga remontowo- modernizacyjna w 2005 roku.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2005 r.(uzupełniony dn. 14.11.2005r.) UZASADNIENIE W dniu 24.10.2005r. zwróciła się Pani pisemnie z wnioskiem o ...

Czy sprzedaż praw i roszczeń podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdz ...

Czy Gmina będąc podatnikiem podatku od towarów i usług może zastosować zwolnienie w podatku od towarów i usług, w przypadku oddania w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu, związanego ze sprzedawanym lokalem?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy R. z dnia 11.02.2005 r. – znak GP.7145-27/04, który wpłynął do tut. organu w dniu 16.02.2005 r., uzupełnionego pismem ...

Problem określenia stawki podatku VAT w przypadku ustanowienia przez spółdzielnię na rzecz jej członków, spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego w podziemnym garażu wielostanowiskowym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie ? działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 41 ust. 1, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.09 ...

Przedmiotem zapytania jest problem określenia stawki podatku VAT w przypadku ustanowienia przez Spółdzielnię na rzecz jej członków, spółdzielczego własnościowego prawa do do lokalu mieszkalnego wraz z garażem, w sytuacji gdy spółdzielnia oddzielnie ustaliła wysokość wkładu na lokale mieszkalne i garaże.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 41 ust. 1, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.0 ...

Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładu budowlanego wniesionego po 1 maja 2004r. przez członków na rzecz których nie zostało ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładu budowlanego wniesionego po 1 maja 2004r. przez ...

Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności ustanowienia po 1 maja 2004r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokali na rzecz wykonawcy robót budowlanych tytułem zabezpieczenia płatności za faktury wystawione przez wykonawcę.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności ustanowienia po 1 maja 2004r. spółdzielczego ...

Czy wspólnota mieszkaniowa z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.03.2006 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 10.04.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i u ...

Spółdzielnia mieszkaniowa wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji: 1. Przychodów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: (-) przychody z opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody na pokrycie kosztów statutowej działalności społeczno-wychowawczej z tytułu różnych wpłat, np. za zajęcia dzieci, za ogniska, imprezy, wpływy z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów imprez, opłaty wnoszone przy ustanawianiu praw do lokali mieszkalnych i użytkowych, (-) przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub własność odrębną, w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu opłat za zaświadczenia o wartości lokali, wystawiane dla użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali, (-) z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji (zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego) a ustanowienie nowego prawa wg ceny rynkowej, (-) przychody z odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie. 2. Kosztów ogłoszeń o sprzedaży praw do lokali niemieszkalnych w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 5 czerwca 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 8 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów pra ...

Generowanie strony w 40 ms