Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Czy szpital powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych dochody powstałe w wyniku nieuznania za koszty uzyskania przychodów odszkodowania, zadośćuczynienia, renty wraz z należnymi odsetkami zasądzonych na rzecz pacjenta wyrokiem sądu?

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu w Ł... w dniu 3 czerwca 2005r. złożyło pismo z dnia 3 czerwca br., znak WCOiRNR/DN/I/279/05 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Według oceny formalnej wniosek zawierał braki w postaci niepełnego przedstawienia st ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym renta uzupełniająca przyznana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego osobie poszkodowanej w wypadku?

W dniu 12. 05. 2006r. złożono wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wniosek dotyczy ustalenia czy podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta u ...

Czy podlegają opodatkowaniu od osób fizycznych następujące świadczenia:1. odszkodowanie i renta dla małoletniej powódki, jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym;2. naliczone odsetki prawomocnym wyrokiem sądowym od w/w świadczeń.

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 01.02.2007 r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Zgodnie z opisanym stan ...

Wnioskodawca stawia pytania, czy podlegają opodatkowaniu od osób fizycznych następujące świadczenia:1. odszkodowanie i renta dla małoletniej powódki, jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym;2. naliczone odsetki prawomocnym wyrokiem sądowym od w/w świadczeń?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 01.02.2007 r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za nieprawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Zgodnie z opisanym s ...

Czy kwoty zasądzone na rzecz wnioskodawczyni w pkt 1-5 wyroku Sądu Okręgowego z dnia 6 marca 2007r., podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy odsetki za zwłokę od kwot zasądzonych w pkt 1-5 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku, gdy jakakolwiek kwota wskazana wyżej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kiedy powinna zostać zapłacona zaliczka na podatek oraz w jakiej deklaracji lub zeznaniu podatkowym wykazać przychód z tego tytułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy kwoty zasądzone na rzecz wnioskodawczyni w pkt 1-5 wyroku Sądu Okręgowego z dnia 6 marca 2007r., podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy odsetki za zwłokę od kwot zasądzonych w pkt 1-5 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku, gdy jakakolwiek kwota wskazana wyżej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kiedy powinna zostać zapłacona zaliczka na podatek oraz w jakiej deklaracji lub zeznaniu podatkowym wykazać przychód z tego tytułu?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 31 stycznia 2008 r. Nr IBPB2/415-315/07/BD, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów, uznającą za prawidłowe stanowisko Wnioskodawczy ...

Generowanie strony w 32 ms