Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż koncesji

Dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla transakcji sprzedaży koncesji na eksploatację kruszywa naturalnego wraz z dokumentacją geologiczną.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 28.04.2005r. (doręczonego dnia 28.04.2005r. do Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki, a następnie przesłanego zgodnie z właściwością miejscową do tut. Urzędu – data wpływu:20.05.2005r.) o udzielenie pisemnej ...

Czy umorzone odsetki nie zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów nie będą stanowiły dla Spółki przychodu w przypadku ich umorzenia przez Pożyczkodawców.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. potwierdzenia, że umorzone odsetki nie zaliczone uprzednio do koszt ...

Generowanie strony w 24 ms