Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieważność czynności prawnej

Czy zasądzona na rzecz podatnika kwota w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o przekazaniu na jego rzecz nieruchomości stanowi przychód z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Podatnik wnioskiem z dnia 20.03.2005r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w następującym stanie faktycznym: Decyzją z dnia 10.12.1989 r. Nr G.IV.8226/16/132/A/89 ...

Zdaniem podatnia z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do uzyskanych przychodów związnych z przestępstewem nie mogą mieć zastosowania przepisy ustawy o pdop. W takiej sytuacji Podatnik ma prawo dokonać korekty rzekomo osiągniętych przychodów z tytułu wpłaconych rat i w tej części skorygować zaliczki na podatek dochodowy.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. "P" z dnia 11 sierpnia 2005 r. (bez nu ...

1. Czy na podstawie umowy użyczenia zawartej z małoletnim synem podatnikowi przysługuje prawo do zmniejszenia podatku dochodowego, o wydatki tytułu remontu i modernizacji budynku mieszkalnego? 2. Czy po stronie użyczającego i biorącego w użyczenie powstaje przychód opodatkowany podatkiem dochodowy?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego uznaje przedstawione stanowisko jest niezgodne z prawem. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w czerwcu 2005 r. małoletni ...

Czy czynności uznane za nieważne na gruncie prawa cywilnego powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 23.03.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ...


Zawarcie umowy mającej za przedmiot zbycie akcji, nabytych nieodpłatnie, mimo ograniczenia, a więc przed upływem wskazanych w ustawie o komercjalizacji terminów jest opatrzone sankcją nieważności bezwzględnej (art. 38 ust. ust. 3 i 4 ustawy o komercjalizacji). Ta konstatacja jest determinująca dla rozpoznania sprawy, gdyż art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 1991 r. stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Jeżeli dana ustawa zawiera w dyspozycji swoich przepisów własną sankcję nieważności bezwzględnej, a więc tak jak ustawa o komercjalizacji w art. 38 ust. ust. 3 i 4, to gdy zawarta umowa jest bezwzględnie nieważna, a taka nieważność trwa od samego początku tj. od chwili dokonania takiej nieważnej czynności, to taka czynność nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.Opisane uchybienie stanowi o naruszeniu prawa procesowego w postępowaniu podatkowym w stopniu, który może mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 122 Ordynacji podatkowej i art. 187 §1 Ordynacji podatkowej), a mianowicie organy nie dokonały ustaleń pozwalających na ustalenie czy umowa z 18.01.2002 r. jest umową nieważną (bezwzględnie nieważną).

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, decyzją z dnia 5.01.2007 r. nr IS.IX/1 -4117/85/06, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 21 § § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, póz. 60 ze zm.; powoływanej dalej jako: Ordynacja podatkowa), art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 2, art. 9 ust. ust. 1 i 2 art. 10 ust. 1 pkt pkt 1 i 7, art. 17 ust. 1 pkt 6 i ust. 2, art. ...

Czy w następstwie stwierdzenia nieważności dokonanych przez Strony czynności prawnych zawartych umów sprzedaży nastąpi w Spółce pomniejszenie kosztów o kwotę netto wynikających z tych transakcji?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 22 stycznia 2007 r. (data wpływu: 25 stycznia 2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 07 marca 2007 r. (data wpływu: 08 marca 2007 r.) w sprawie ...

Czy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem udziału w prawie własności niezabudowanych działek. Udział ten miał być przedmiotem aportu, do którego w ostateczności nie doszło.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w przypadku uznania przez sąd objęcia udziałów przez Wspólnika w kapitale zakładowym Wnioskodawcy za nieważne, świadczenie, które uzyskał Wnioskodawca od Wspólnika tytułem pokrycia nieważnie objętych udziałów, będzie stanowiło dla Wnioskodawcy niepieniężne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W jaki sposób należy ustalić wartość takiego przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 36 ms