Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podwyższenie kapitału zakładowego

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki -w tym wydatków na opłatę podatku od czynności cywilno-prawnych oraz wypłatę wynagrodzenia dla notariusza.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz .U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez SA "E" na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 28.06.2005r. Nr 1472/ROP1/423-138/136/05/AF w sprawie udzielonej pisemnej interpretacji co do zakresu stosow ...

Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 14.04.2005r. Czynna działalność Spółki została rozpoczęta w dniu 01.07.2005r. W dniu 30.06.2005r Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zostało dokonane w formie pieniężnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 09.09.2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych od dokonanej czynności na Spółce ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka poniosła również wydatki związane z kosztami notarialnymi oraz sądowymi wynikające ze zmiany wpisu w KRS. Czy wydatki związane z tym podwyższeniem, takie jak opłata notarialna, koszty wpisu do rejestru, podatek od czynności cywilnoprawnych można uznać za koszty uzyskania przychodów?Spółka stoi na stanowisku, że ma możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatkowych z uwagi na fakt ich pośredniego związku z przychodami. Podwyższenie kapitału Spółki zwiększa źródła finansowania i będzie miało pośredni wpływ na efektywność jej działalności a tym samym wzrost przychodów.

Regulacje dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego zawarte są w art. 257 do art. 262 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Stosownie do art. 257 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału następuje: na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyż ...

czy w przypadku kompensaty podwyższenia kapitału z pożyczką dewizową, jak również zobowiązaniami dewizowymi przeliczonymi na złote według ich wartości księgowej występują różnice kursowe i wynikające z tego tytułu konsekwencje podatkowe.

centrPOSTANOWIENIEcentr Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2005r. (data wpływu do Urzędu 15.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwa ...

czy zgodnie z art.30a ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Spółka powinna odprowadzić 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Pismem z dnia 30.08.2005r.( data wpływu dnia 05.09.2005r), uzupełnionym w dniu 30.09.2005r, płatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Spółka za poprzedni rok obrotowy osiągnęła zysk netto w wysokości 73.754,35zł. Uchwałą wspólników zysk w kwocie 70.000,00zł przeznaczony został ...

Czy przekazanie kapitału zapasowego na kapitał zakładowy spólki z o.o. należy traktować jako dochód z udziału w zysku osób prawnych? Czy spółka jako płatnik jest zobowiązana przekazać kwotę zryczałtowanego 19 % podatku na rachunek urzędu skarbowego na podstawie deklaracji PIT-8A?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zgromadzenie wspólników ww. Spółki, w dniu 18-03-2005r., podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 25.000zł do 50.000zł, poprzez ustanowienie 50 nowych udziałów o wartości nominalnej 500zł każdy udział. Na ten cel przekazano środki z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku spółki w latach ubiegłych (art. 260 § 1 K. s.h.). Uch ...


Podatnik zamierza sprzedać swoje udziały po cenie uwzględniającej wydatki poniesione na objęcie udziałów i wydatki związane z wniesieniem dopłat stosownie do postanowień art. 177-179 KSH oraz dodatkowo uzgodnionej przez strony wielkości. Zdaniem podatnika kosztem uzyskania przychódów, na tej transakcji będzie kwota wydatkowana na nabycie udziałów wraz z wniesionymi dopłatami.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 , art. 239 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz .U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Sp. z o.o. "T" na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 17.08.2005r. Nr 1471/DPD2/423/68/05/AB w sprawie udzielon ...

Czy w wyniku przekształcenia kapitału zapasowego na zakładowy poprzez wydanie dodatkowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom ciążą na Spółce obowiązki płatnika?

Pismem z dnia 12.05.2005r. (data wpływu 20.05.2005r.) Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ciąży na niej obowiązek płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku podniesienia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego i wydania akcji dotychczasowym akcjonariuszom. Zdaniem Spółki jeśli nie ma miejsca wypłata należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 21 ust. 1 i w art. 22 ust. ...

Czy wskazane gotówkowe podwyższenie kapitału zakładowego, dokonane w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu spłaty przez Spółkę pożyczki od udziałowca z wierzytelnością wobec udziałowca o wniesienie wkładu na podwyższony kapitał zakładowy - może zastać uznane za aport wierzytelności z tytułu pożyczki przysługującej udziałowcowi wobec Spółki, w rozumieniu art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W dniu 10.08.2005r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskująca zaciągnęła pożyczkę od swojego udziałowca, która obecnie zostanie spłacona. Dodatkowo w Spółce dokonywane będzie podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wniesienia wkładu pieniężnego przez wskazanego wyż ...

Dotyczy terminu powstania obowiąku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7.09.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie terminu powstania obowiązku podatkow ...

Generowanie strony w 46 ms