Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składnik

Czy do kwoty końcowej kalkulacji, w skład której wchodzą składniki powiększone o podatek VAT i nie podlegające opodatkowaniu np.: honoraria (umowy o dzieło dla np. 60 osób; zw. z podatku VAT), umowy zlecenia od obsługi technicznej. wynajem sali ( 22%VAT), usługi hotelarskie ( 7% VAT), transport: w przypadku koncertu wyjazdowego ( autokar-przewóz osób) - 7% VAT, należy stosować 7% podatek VAT od całości kosztów, jak od sprzedaży " usługi"

Pismem z dnia 21.06.2005r. uzupełnionym w dniu 08.08.2005r., a następnie w dniu 22.08.2005r., podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako podatnik VAT. Posiada ono status organizacji pożytku publicznego. Ponadto zarejestrowane zostało ...

Czy sprzedaż niektórych składników przedsiębiorstwa podlega PCC?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 w związku z §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz obowi ...

Czy surowiec w postaci koncentratu płynu do spryskiwaczy bedący mieszaniną alkoholu etylowego skażonego, środków powiedzchniowo czynnych i barwnika oraz wyrób gotowy w postaci środków zapobiegających zamarzaniu i w postaci pozostałych płynów usuwających oblodzenie, zawierające w swym składzie alkohol etylowy, należy traktować jako alkohol etylowy i w związku z tym, czy zakup lub sprzedaż ww. wyrobów powinien znaleźć odbicie w składanych miesięcznie deklaracjach podatkowych AKC-3?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. – „Ordynacja Podatkowa” (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. nr 8 poz.60/05 z późn. zmianami ) – po rozpoznaniu wniosku Podatnika z dnia 12.10.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi wyjaśnia, że zgodnie ze stanem ...

Czy sprzedaż składników majątku Centrum rozwojowego Spółki podlega opodatkowaniu VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2007 r. (data wpływu do Urzędu 28.05.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbo ...

wniesienia aportem składników majątkowych przedsiębiorstwa, obowiązek rozliczenia podatku naliczonego VAT przy pomocy tzw. proporcji dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wniesionym aportem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy odpowiednio do treści art. 16g ust. 10 Ustawy o CIT w związku z treścią art. 16g ust. 10a oraz art. 16g ust. 2 Ustawy o CIT Spółka będzie miała prawo wycenić dla celów podatku CIT w wartości rynkowej z dnia aportu prawa użytkowania wieczystego oraz nakłady poniesione na realizowany projekt deweloperski wchodzące w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Spółkę w drodze aportu, które nie były przez H (wnoszącego aport), ani nie będą przez Spółkę wykazane w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zarówno w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, jak i W przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?w związku z powyższym w przypadku sprzedaży przez Spółkę lokali mieszkalnych (użytkowych), na podstawie art. 15 ust 1 oraz ust 4 ustawy o CIT, wartość rynkowa z dnia aportu otrzymanych praw użytkowania wieczystego gruntu wraz z nakładami poniesionymi na projekt deweloperski będzie uwzględniana przy ustaleniu kosztu uzyskania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, przy założeniu że wartość podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce odpowiadać będzie wartości rynkowej otrzymanego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zobowiązań?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (dz. U. Nr 54, poz. 535; dalej: ustawa o VAT) omawiana transakcja stanowić będzie odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu według właściwej dla danego towaru stawki podatku, t.j. w przypadku nieruchomości komercyjnej - 22%? Czy w związku z tym, że składniki majątkowe mające być przedmiotem transakcji będą służyć do wykonywania działalności opodatkowanej, spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w związku z transakcją?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu składników przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

opodatkowanie zbycia składników majątku przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

CIT - w zakresie wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 32 ms